نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار بافت مری در ماهی سیم معمولی Abramis brama در مراحل اولیه تکوین با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی گذاره (TEM)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-64

10.22124/janb.2018.3161

محمدرضا صحرائیان؛ سهیل ایگدری؛ غلامرضا رفیعی؛ آرش زیبایی؛ خوزه مسغر