نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. سمیت کلوئید نانو نقره در ماهی گورخری (Danio rerio): یون ها، نانو ذرات یا هر دو؟

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 59-68

سید علی جوهری؛ لیلا حبیبی؛ سیده ژینو حسینی