نویسنده = ������������ ���������������� ����������
بافت‌شناسی لوله گوارش ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) در‌ طی مراحل اولیه تکوین

دوره 6، شماره 3، آبان 1399، صفحه 25-36

10.22124/janb.2021.19277.1132

الناز کیارسی علیخانی؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر؛ محمد امینی