اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مسعود ستاری

بهداشت و بیماری های آبزیان استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

msattariguilan.ac.ir

سردبیر

دکتر بهرام فلاحتکار

تغذیه و فیزیولوژی آبزیان استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

falahatkarguilan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر ناصر آق

غذای زنده و تغذیه آبزیان استاد پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری دانشگاه ارومیه

n.aghurmia.ac.ir

دکتر محمد پور کاظمی

ژنتیک مولکولی استاد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

pourkazemiifro.ir

دکتر مسعود ستاری

بهداشت و بیماری های آبزیان استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

msattariguilan.ac.ir

دکتر میر مسعود سجادی

تغذیه و فیزیولوژی آبزیان استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

mmsajjadiguilan.ac.ir

دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری

تغذیه آبزیان استاد گروه شیلات دانشگاه تربیت مدرس

aabedianmodares.ac.ir

دکتر بهرام فلاحتکار

تغذیه و فیزیولوژی آبزیان استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

falahatkarguilan.ac.ir

دکتر باقر مجازی امیری

فیزیولوژی و آبزی پروری استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

bmamiriut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر سبحان رعنای اخوان

گروه آبزی پروری و حفاظت دریایی، انستیتو فناوری نلسون مارلبورگ، نیوزلند

sobhan.akhavannmit.ac.nz

دکتر مورات ارسلان

دانشگاه آتاتورک، ترکیه

muratarsatauni.edu.tr

دکتر سمانه پورسعید

گروه زیست شناسی سلولی، دانشگاه کنکتیکت، آمریکا

scholar.google.com/citations?user=Qz-KWlIAAAAJ&hl=en
poursaeiduchc.edu

دکتر علی حمیداوغلی

انستیتیو تحقیقات آبزی پروری، دانشگاه آیداهو، آمریکا

ahamidoghliuidaho.edu

مدیر داخلی

دکتر آریا باباخانی

فرآوری آبزیان دانشیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

babakhaniguilan.ac.ir