تغییرات فیزیولوژیک و عملکرد تولیدمثلی مولدین ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) در حضور یا عدم حضور تیامین در جیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان

چکیده

به منظور بررسی اثر تیامین (ویتامین B1) بر تغییرات فیزیولوژیک و عملکرد تولید مثلی ماهی استرلیاد(Acipenserruthenus)، تعداد 30 مولد ماده (15 ± 698 گرم) که در مرحله 4 رسیدگی جنسی بودند، انتخاب و به طور تصادفی در دو تیمار و سه تکرار در 6 تانک فایبرگلاس (حجم آبگیری 3/1063 لیتر) توزیع شدند. تیمار اول (تیامین) با جیره ای حاوی mg/kg 10 تیامین هیدروکلراید و تیمار دوم (آنتی تیامین) با جیره ای حاوی g/kg 1 آمپرولیوم هیدروکلراید در جیره خشک به مدت 5 ماه تغذیه شدند. پس از این مدت، ماهیان با تزریق هورمون  LHRH-A2تکثیر شدند. در انتهای دوره، پارامترهای رشد تفاوت معنی داری بین تیمارها نشان نداد (05/0P>). میزان هماتوکریت و هموگلوبین در تیمار تیامین افزایش معنی داری داشت (05/0P<)، اما تعداد گلبول قرمز، تعداد گلبول سفید، شاخص های خونی و درصد افتراقی گلبول های سفید تفاوت معنی داری نداشتند (05/0P>). شاخص قطبیت هسته در سه مرحله (روزهای صفر، 75 و 150) اندازه گیری شد که در وسط و انتهای دوره کاهش معنی داری در تیمار تیامین مشاهده شد (05/0P<). گلوکز شش فسفات دهیدروژناز و استرادیول تفاوت معنی داری نشان ندادند (05/0P>)، اما تستوسترون افزایش معنی داری در تیمار تیامین داشت (05/0P<). تعداد تخمک در هر گرم و زمان پاسخ به القای هورمونی افزایش معنی داری به ترتیب در تیمار آنتی تیامین و تیامین داشت (05/0P<)، اما هماوری و تیامین تخم تفاوت معنی داری نداشت (05/0P>). با توجه به نتایج این مطالعه، حضور تیامین در جیره می تواند منجر به بهبود برخی شاخص های فیزیولوژیک و تولیدمثلی در مولدین ماهی استرلیاد شود و یک ماده ضروری در فصل تکثیر ماهیان محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physiological changes and reproductive performance in presence or absence of thiamine in the diet of Sterlet sturgeon, Acipenser ruthenus

نویسندگان [English]

  • Sareh Ghiasi
  • Bahram Falahatkar
چکیده [English]

To evaluate the effects of thiamine (vitamin B1) on physiological changes and reproductive performance of Sterlet sturgeon (Acipenser ruthenus), 30 females (averaged 698 ± 15 g) were selected in maturity stage IV and were randomly distributed in six fiberglass tanks (1063.3 liters) with two treatments and three replicates. The first treatment was fed with a dry diet containing 10 mg/kg thiamine hydrochloride, while second one was fed with 1 g/kg amprolium hydrochloride as an anti-thiamine compound for five months. After this period, fish were induced for spawning by LHRH-A2. At the end of the experiment, the growth parameters showed no significant differences between treatments (P>0.05). In the first treatment (fed with thiamine), the levels of hematocrit and hemoglobin were significantly increased (P<0.05), but no significant differences were observed in the number of red blood cells, white blood cells, blood indices and differential white blood cells (P>0.05). Germinal vesicle migration was measured in three stages (day 0, 75 and 150) which had a significant decrease in thiamine-fed treatment (P<0.05) at the middle and end of the experiment. Glucose-6-phosphate dehydrogenase and estradiol values showed no significant differences (P>0.05) between the treatments, while a significant increase in testosterone were observed in thiamine-fed treatment (P<0.05). The number of eggs per gram and the latency time increased significantly in anti-thiamine and thiamine–fed treatments, respectively (P<0.05), but fecundity and thiamine content in the eggs showed no significant differences between the treatments (P>0.05). According to the results, the presence of thiamine in the diet led to improvement in some physiological and reproductive indices in Sterlet sturgeon and it seems to be an essential vitamin in reproduction season for Sterlet broodstocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitamin B1
  • Physiology
  • Reproduction
  • Sterlet