اصول اخلاقی انتشار مقاله

منشور اخلاقی برای نویسندگان

 1- تمام یا بخشی از این مقاله، تاکنون در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی به چاپ نرسیده و یا به طور همزمان برای سایر مجلات برای انتشار ارسال نشده باشد.

 

2- مقالات  می‌بایست حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد. در صورت ارجاع به انتشارات دیگران باید به طور دقیق رفرنس­دهی شود. با وجود رفرنس­دهی نیز عین مطالب دیگران در مقاله کپی و درج نشود و باید برداشت خود نویسنده بیان گردد. هنگامی که عین نوشته‌های پژوهشگر دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید از روش‌ها و علائم نقل قول مستقیم، نظیر گذاشتن آن داخل گیومه (" ")، استفاده شود.

 

3- مقاله ارسالی به رؤیت تمامی نویسندگان مقاله رسیده باشد و شکل و محتوای مقاله ارسال شده (اعم از محتویات، نام نویسندگان و ترتیب آنها، آدرس و تعیین نویسنده مسئول عهده‌دار مکاتبات) با نظر موافق آنها باشد.

 

4- در صورتی که مقاله مستخرج از پایان‌نامه است، نام استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول مکاتبه قرار داده شده و نام نویسندگان بر اساس ترتیب سمت آنها در پایان‌نامه باشد. اضافه نمودن نویسندگان اضافی با تایید تیم هدایت‌کننده پایان‌نامه صورت گرفته شده باشد.

 

5-  در ذکر مطالب از سایر نشریات، منبع مطالب به شکل صحیح و دقیق ذکر شود تا در محاسبه ضریب تأثیر سایر نشریات خللی ایجاد نشود.

 

6- نویسندگان موظفند در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شدند مجله را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را با ذکر علت بازپس گیرند.

 

7- از نویسندگان انتظار می‌رود حداقل تا یکسال پس از چاپ مقاله در مجله، نمونه‌ها و اطلاعات خام مورد استفاده در تهیه مقاله را جهت پاسخ‌گویی به انتقادات و سؤالات احتمالی خوانندگان مجله حفظ کنند.

 

8- هر گونه خطری که به واسطه تحقیق، متوجه انسان‌ها و یا محیط زیست می‌شود، بایستی به صورت شفاف در مقاله ذکر شده باشد. ضمنا به اصول اخلاقی رفتار با حیوانات در طول آزمایش طبق قوانین موجود توجه گردد.

 

9- فصلنامه در رد یا قبول، ویرایش، خلاصه سازی یا اصلاح مقاله‌های دریافتی آزاد است.

 

10- در صورت نقض هر یک از تعهدات فوق فصلنامه تغذیه آبزیان حق حذف مقاله حتی پس از انتشار و عدم دریافت مقاله از نویسنده یا نویسندگان را برای خود قائل است.

 

منشور و موازین اخلاق پژوهش