اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مسعود ستاری

بهداشت و بیماری های آبزیان استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

msattariguilan.ac.ir

سردبیر

دکتر بهرام فلاحتکار

تغذیه و فیزیولوژی آبزیان استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

falahatkarguilan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر باقر مجازی امیری

فیزیولوژی و آبزی پروری استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

bmamiriut.ac.ir

دکتر محمد پور کاظمی

ژنتیک مولکولی استاد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

pourkazemiifro.ir

دکتر بهرام فلاحتکار

تغذیه و فیزیولوژی آبزیان استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

falahatkarguilan.ac.ir

دکتر مسعود ستاری

بهداشت و بیماری های آبزیان استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

msattariguilan.ac.ir

دکتر میر مسعود سجادی

تغذیه و فیزیولوژی آبزیان استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

mmsajjadiguilan.ac.ir

دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری

تغذیه آبزیان استاد گروه شیلات دانشگاه تربیت مدرس

aabedianmodares.ac.ir

دکتر ناصر آق

غذای زنده و تغذیه آبزیان استاد پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری دانشگاه ارومیه

n.aghurmia.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر آریا باباخانی

فرآوری آبزیان دانشیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

babakhaniguilan.ac.ir