راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان در نگارش و تدوین مقاله

راهنمای نگارش مقاله

 

مجله تغذیه آبزیان مقاله­ های علمی-­پژوهشی تهیه شده در زمینه­ های مختلف تغذیه را در گونه ­های مختلف آبزیان که به زبان فارسی نگارش شده و در هیچ مجله داخلی و خارجی به چاپ نرسیده باشند و یا به مجله دیگری به طور همزمان ارسال نشده باشند را با رعایت نکات مندرج در این راهنما و پس از طی مراحل داوری بدون دریافت هزینه مورد پذیرش قرار می­ دهد. این مجله، یافته­ های تحقیقاتی را به شکل زیر به چاپ می­ رساند:

•   مقاله پژوهشی (Research/ Original/ Regular Article)

•  مروری (Review Article) که ماحصل یافته­ های تحقیقاتی چند ساله مولفی که در زمینه مذکور شناخته شده است با ارجاع حداقل 7 مورد به مقالات مرتبط پیشین چاپ شده توسط وی (در مجلات معتبر) در قالب یک موضوع مهم تحقیقاتی و بر مبنای فرمت مورد نظر می­ باشد.

•  کوتاه (Short Paper)

•  مطالعه موردی (Case-study)

•  روش شناسی (Methodologies)

•  کاربردی (Applied Article)

•  فنی (Technical Paper)

 

آماده سازی متن مقاله

نویسندگان لازم است استانداردهای زیر را جهت آماده سازی مقاله ارسالی مد نظر قرار دهند. هر گونه اشکال یا عدم رعایت استانداردهای ذکر شده منجر به برگشت مقاله و تأخیر در مراحل انجام داوری خواهد بود. به نویسندگان توصیه می­ شود از آخرین شماره مجله جهت الگوبرداری در تدوین مقالات ارسالی استفاده نمایند.

1-­ مقاله ارسالی حداکثر در 15 صفحه (متن اصلی) با حفظ 2/5 سانتیمتر حاشیه از طرفین و فاصله خطوط 5/1 تحت نــرم افــزار Word (ترجــیحاً نسخــه 2003 و 2007) بـا قلــم 12B Nazanin  بـــرای متـن فارســی و قلــم 12 Times New Roman برای متن انگلیسی باید تهیه گردد.

2-­ عناوین کلیه جدول­ ها و شکل­ ها با فونت 11 و به صورت Bold تایپ گردند. عنوان جدول در بالای آن و شکل ­ها در زیر آن قرار گیرند. کلیه اعداد جدول­ ها و نمودارها می­ بایست به فارسی بوده، ممیزها به صورت نقطه نباشد و در متن مقاله به شماره آنها ارجاع داده شود.

3- اسامی علمی بصورت ایتالیک قید شوند. برای هر گونه، ضروری است اسم علمی در داخل پرانتز در بار اول در متن قید شده اما ضرورتی به تکرار آن در بقیه متن نخواهد بود.

4- تا حد امکان از بکار بردن کلمات و اصطلاحات خارجی خودداری شده و در صورت ضرورت در داخل پرانتز نیز قید گردد.

5- علامت­گذاری (Punctuation) درون متن رعایت شود. به عنوان مثال، گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.)، کاما (،) و علامت سوال (؟) لازم نیست ولی بعد از آنها نیاز به درج یک فاصله می­باشد.

6-­ کلیه واحدهای درون متن به صورت سیستم متریک (SI) می­بایست ذکر شوند. برای آوردن واحدهایی نظیر گرم در متر مکعب، لیتر در ثانیه، میلی­گرم در لیتر به ترتیب به صورت 3g/m،L/S،mg/Lاستفاده شود و از آوردن این موارد به صورت g/m3، LS-1، mg/l خودداری گردد.

7- برای آماده سازی جداول نیاز است عنوان آن گویای کل تحقیق انجام شده بوده و نتایج ارائه شده به همراه اسم گونه مورد نظر باشد. هر جدول از یک خط افقی بیرونی در پایین و بالا تشکیل شده و سرتیتر آن نیز از متن جدول جدا گردد. از کشیدن خط عمودی در جدول می­بایست اجتناب گردد. جدول زیر مثالی از یک جدول استاندارد می­ باشد.

 

نمونه جدول

 

 8- برای آماده سازی شکل ها نیاز است عنوان آن گویای کل تحقیق انجام شده بوده و نتایج ارائه شده به همراه اسم گونه مورد نظر باشد. از الگوهای رنگی در آماده سازی ستون­های نمودارها استفاده نشده و از الگوهای ساده با رنگ­های سفید، خاکستری و سیاه استفاده گردد. نمودار می­بایست دارای توضیح محور X و Y بر روی خود به همراه واحد مربوطه بوده و در صورت ضرورت، Legend آن در درون نمودار آورده شود. نمودار می­باید فاقد خط حاشیه­ای (Border) باشد. شکل زیر مثالی از یک نمودار استاندارد می­باشد.

9- فقط منابع استفاده شده در متن در فهرست منابع ارائه شوند. در ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی و در هر بخش به ترتیب حروف الفبا آورده شوند. لازم است از منابع جدید و به روز در حوزه مورد نظر در نگارش مقاله استفاده شده و مقالاتی که از منابع قدیمی متعدد استفاده کرده باشند در اولویت بررسی قرار نمی­گیرند. در نگارش منابع، خط اول هر منبع فاقد تورفتگی و خطوط بعدی از زیر حرف چهارم (با تورفتگی) باید باشد. در صورتی که مقاله­ های منفرد و مشترکی از یک نگارنده ذکر می­ شود ابتدا مقاله­ های منفرد و سپس مقاله­ های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام سایر نویسندگان مرتب شوند. اگر نویسنده (گان) چند مقاله مشابه باشند منابع بر اساس سال انتشار از قدیم به جدید تنظیم می­ شود. چنانچه از یک نگارنده (گان) چند منبع در یک سال وجود داشت با قرار دادن حروف a، b، c، و غیره در جلوی سال انتشار، از هم تفکیک می ­شوند. منابع در متن، تنها با ذکر نام خانوادگی و سال انتشار آورده می­ شوند. در منابع با بیش از دو نویسنده پس از نام نویسنده اول از عبارت .et al به صورت غیرایتالیک استفاده می شود. در متن جملات نیز از واژه همکاران باید استفاده نمود. در فهرست منابع نباید از عبارت .et al استفاده کرد و می ­باید نام همه نویسندگان آورده شود. مثال­ های زیر مشخص کننده چگونگی ذکر منابع در متن می­ باشد:

- مطالعات مختلف نیز نشان­ دهنده این موضوع می­ باشند (پورکاظمی، 1378؛ Dabrowski, 2001; Falahatkar and Poursaeid, 2012; Abedian Kenari et al. 2013).

- مطالعه Sajjadi  و همکاران (2010) و آق (1392) نشان داد ......

روش ارائه منابع در بخش منابع به صورت زیر می­باشد. علامت گذاری­ها و تنظیم منابع باید با دقت فراوانی صورت پذیرد و فرمت موجود رعایت شود.

 

- منابع فارسی:

ناکاگاوا، اچ.، ساتو، ام.، گاتلین، دی. 2007. مکمل های غذایی برای سلامتی و کیفیت ماهیان پرورشی. ترجمه: عابدیان کناری، ع.، ستوده، ا. 1391. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. 396 ص.

پورسعید، س. 1390. اثر کاشت کورتیزول و تری یدوتیرونین (T3) بر رشد و توسعه گنادی، سطوح استروئید های جنسی و محتوی کورتیزول تخمک در فیل ماهی پرورشی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، 126 ص.

ستاری، م. 1389. ماهی شناسی (1). انتشارات حق شناس. چاپ سوم: 862 صفحه.

پورکاظمی، م. 1376. نگرشی بر وضعیت تاسماهیان دریای خزر و چگونگی حفظ ذخایر آن. مجله علمی شیلات ایران، شماره 3: 22-13.

امدادی، ب.، سجادی، م.، یزدانی، م.ع.، شکوریان، م.، پوردهقانی، م. 1390. اثرات جایگزینی مقادیر مختلف کنجاله سویا به جای آرد ماهی در جیره غذایی بچه ماهیان ازون برون (Acipenser stellatus) بر روی فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسمای خون. اولین همایش ملی آبزی پروری ایران. 9-8 آذر ماه 1390، بندر انزلی، ایران.

 

- منابع غیرفارسی:

الف – مقاله چاپ شده در مجله علمی

Eslamloo, K., Falahatkar, B., Yokoyama, S. 2012. Effects of dietary bovine lactoferrin on growth, physiological performance, iron metabolism and non-specific immune responses of Siberian sturgeon Acipenser baeri. Fish and Shellfish Immunology 32: 976-985.

 

ب – مقاله چاپ شده در یک کنفرانس (همایش)

Poursaeid, S., Falahatkar, B., Mojazi Amiri, B., Van Der Kraak, G. 2012. The effect of long-term triiodothyronine implantations on the growth performance and physiology of cultured female great sturgeon (Huso huso). Domestication in Finfish Aquaculture, October 23-25, Olsztyn, Poland.

ج – کتاب

Wedemeyer, G.A. 1996. Physiology of Fish in Intensive Culture Systems. Chapman&Hall, New York, p. 232.

د – فصلی از یک کتاب

Hung, S.S.O., Deng, D.F. 2002. Sturgeon, Acipenser spp. In: Nutrient requirement and feeding of finfish for aquaculture. Webster, C.D and Lim, C. (Eds.). CABI publishing, 344-357.

ه – پایان نامه

Tavakoli, S. 2007. The effect of cortisol on food intake and on the expression of appetite-regulating neuropeptides in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Master of Science, The University of Guelph, 99p.

و – سایت اینترنتی

IUCN. 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 01 September 2012.

سایر موارد ضروری

- مقالاتی که دارای بیش از یک نویسنده داشته باشند ارسال آن توسط نویسنده مسئول مکاتبات به عنوان موافقت کلیه نویسندگان محسوب می­ گردد.

- مسئولیت صحت داده ­های ارائه شده و رعایت اصول اخلاقی و علمی به عهده کلیه نویسندگان می­ باشد.

- مقاله برای مجله دیگری ارسال یا چاپ نشده باشد و در صورت مشاهده این موضوع، مجله در خارج کردن این مقاله در هر مرحله از داوری یا چاپ آزاد خواهد بود.

- به منظور بهبود کیفیت مقاله و رفع اشتباه های احتمالی موجود، نسخه نهایی برای نویسنده مسئول ارسال می شود تا پیش از چاپ در مجله مورد بررسی نهایی قرار گیرد.

 

ضروری است نویسنده مسئول مندرجات فرم تعهدنامه اخلاقی  و فرم تعارض منافع نویسندگان مجله را تکمیل و پس از امضا، از طریق سامانه مجله ارسال نمایند.

 

  دریافت فرم تعهد‌نامه مجله

 فرم تعارض منافع نویسندگان مجله

 

بخش ­های ضروری هر مقاله

1-­ صفحه عنوان و مشخصات

صفحه اول به عنوان صفحه عنوان مقاله، اسامی نویسندگان، آدرس ­ها و مشخصات نویسنده مسئول به همراه شماره تلفن و پست الکترونیکی در نظر گرفته شود.

عنوان مقاله می ­بایست گویا و تا حد امکان کوتاه بوده و به صورت بولد آورده می­ شود.

اسامی نویسندگان به صورت کامل بوده و با اندیس بالا با شماره گذاری که نشان دهنده آدرس هر نویسنده می ­باشد و با کاما جدا می­ گردد آورده شود.

آدرس نویسنده (گان) با ذکر اندیس در ابتدا، به صورت کامل آورده شود. نویسنده مسئول با ستاره مشخص و در زیر آدرس­ ها، مشخصات کامل (تلفن و پست الکترونیک) وی درج شود.

 

2- چکیده

صفحه دوم به چکیده و کلمات کلیدی اختصاص دارد. چکیده از 300 کلمه و کلمات کلیدی از 6 کلمه نباید بیشتر باشد.

در چکیده، خلاصه ­ای از مقاله، با بیان مساله و هدف، روش کار، نتایج حاصله و نتیجه­ گیری نهایی به صورت کاملاً روان و گویا در یک پاراگراف آورده شود. مطلوب است از کلمات کلیدی متفاوت از آنچه که در عنوان مقاله ذکر شده است (تا حد امکان) استفاده شود چرا که در این صورت شانس استفاده از مقاله توسط محققین دیگر پس از چاپ در آن حوزه افزایش می ­یابد.

صفحه سوم به عنوان، آدرس­ ها، چکیده و کلمات کلیدی به زبان انگلیسی اختصاص دارد که می ­بایست کاملاً بر اساس فرمت ذکر شده در تدوین فارسی آورده شده و دقیقاً ترجمه فارسی آن باشد.

 

3- مقدمه

در این بخش باید موضوع تحقیق معرفی شده، اهمیت انجام کار بیان شده (بیان مساله)، به اهم کارهای پژوهشی قبلی در داخل و خارج کشور اشاره شده، گونه مورد نظر معرفی گردیده و هدف از مطالعه در انتهای کار بیان شود. لازم است تا حد امکان از منابع جدید در این بخش استفاده شده و در مجموع بیش از 2 صفحه نباشد.

 

4- مواد و روش­ ها

عمدتاً هدف از بخش مواد و روش ها این است که اطلاعات کاملی از شرایط و نحوه آزمایش ارائه شود تا سایر محققین نیز بتوانند آنرا مجدداً طراحی و اجرا نمایند. در این بخش باید شرح دقیق از تیمارها، طرح آزمایشی و مواد و روش­ های بکار برده شده در اجرای تحقیق آورده شود. مناسب است این بخش به زیر بخش­ های مختلف نیز تفکیک گردد (به عنوان مثال: ماهی و شرایط پرورش، طراحی آزمایش، اندازه ­گیری­ های رشد، شاخص ­های بیوشیمی، آنالیز آماری). در صورتی که از روش­ های متداول و مرسوم منتشر شده استفاده شده است از شرح آن خودداری و به ذکر منبع اکتفا شود ولی اگر روش جدیدی به کار برده شده است شرح کامل آن ضروری است. در صورت استفاده از وسایل، کیت­ها و تجهیزات ذکر اسم شرکت، شهر و کشور سازنده در داخل پرانتز در جلوی آن ضروری است.

 

5- نتایج

این بخش شامل تمام یافته­ های حاصل از تحقیق که به صورت جدول یا شکل و به همراه توضیحات مربوطه ارائه می شود است. هیچ گونه بحث و تفسیر و یا مقایسه با نتایج سایرین در این بخش نباید آورده شود. نتایج ارائه شده نباید به هر دو شکل جدول و نمودار (به صورت تکراری) آورده شود. برای آماده ­سازی جداول و شکل ­ها به توضیحات ذکر شده قبل مراجعه شود.

 

6- بحث

در این بخش، نتایج ارائه شده مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار می ­گیرد. به طوری که با اشاره به نتایج کسب شده و مقایسه با کارهای مشابه و مرتبط، به توجیه دلایل منطقی در خصوص این نتایج پرداخته شود. در پایان نیاز است به پیشنهادات یا کاربردهای عملی و تئوری حاصل از نتایج حاصله و نتیجه ­گیری کلی اشاره گردد.

 

7- تشکر و قدردانی

در صورت نیاز، نویسنده (گان) می ­توانند در این بخش از افراد، سازمان­ ها و ارگان­ هایی که در راستای انجام تحقیق مورد نظر همکاری نموده­ اند سپاسگزاری نمایند.

 

8- تعارض منافع: در این بخش نویسنده بایستی تمام ارتباطات مالی (اعم از سود و یا ضرر حاصل از نتایج تحقیق) و غیر مالی (مثل ارتباطات دولتی، فردی یا شغلی) که می‌تواند به نحوی در یافته‌های تحقیق اثرگذار باشد را ذکر نماید. در صورت عدم وجود تعارض بایستی ذکر شود "نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را در این پژوهش شناسایی نکردند".

 

9- منابع

کلیه منابعی که در متن به آنها اشاره گردیده در این فهرست می­ بایست طبق مواردی که در بند 9 آماده ­سازی مقاله به آن اشاره شد آورده شوند.