اهداف و چشم انداز

مجله تغذیه آبزیان موضوعات مرتبط با تغذیه همه آبزیان پرورشی و غیر پرورشی را در بر می­ گیرد. دامنه این موضوعات از مطالعه پروژه ­های آبزی­ پروری در مقیاس تجاری تا مطالعات آزمایشگاهی تغذیه و فیزیولوژی آن و همچنین تغذیه آبزیان در محیطهای طبیعی می­ باشد.

لذا مجله تغذیه آبزیان مقالاتی را که موارد زیر را پوشش دهند چاپ می نماید:

-          افزایش دانش پایه تغذیه گونه ­های مختلف آبزیان

-          روابط بین تغذیه و اثرات زیست محیطی آبزی ­پروری

-          روابط بین تغذیه و عمل آوری، کیفیت محصول و مصرف کننده

-          کمک به آبزی­ پروران برای بهبود مدیریت آنها و درک موضوع پیچیده تغذیه

-          کمک به ساخت خوراک در آبزی ­پروری از طریق تمرکز بر افزایش اطلاعات، بهبود تکنیک ها، ابزار و موضوعات مرتبط

-          درک شرایط تغذیه ای آبزیان در محیط­های طبیعی و چرخه زندگی