اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه

مجله تغذیه آبزیان موضوعات مرتبط با تغذیه همه آبزیان پرورشی و غیر پرورشی را در بر می­ گیرد. دامنه این موضوعات از مطالعه پروژه ­های آبزی­ پروری در مقیاس تجاری تا مطالعات آزمایشگاهی تغذیه و فیزیولوژی آن و همچنین تغذیه آبزیان در محیط های طبیعی می­ باشد. ضمنا این مجله یافته های مربوط به کیفیت لاشه و ارزش غذایی محصولات شیلاتی مرتبط با تغذیه را نیز شامل می شود.

حوزه موضوعی

  • دانش پایه تغذیه و نیازمندی های تغذیه ای گونه ­های مختلف آبزیان
  • روابط بین تغذیه و اثرات زیست محیطی آبزی ­پروری
  • روابط بین تغذیه و عمل آوری، کیفیت محصول و مصرف کننده
  • بهبود مدیریت آبزی­ پروری از طریق تغذیه مطلوب و شناخت تغییرات مرتبط در آبزی و محیط آبی
  • ساخت خوراک در آبزی ­پروری از طریق افزایش اطلاعات، بهبود تکنیک ها، ابزار و موضوعات مرتبط
  • شرایط تغذیه ای آبزیان در محیط­های طبیعی و چرخه زندگی
  • ارتقای سلامت و شرایط فیزیولوژیک ماهی از طریق بهینه سازی جیره آبزیان
  • شناخت ارزش غذایی محصولات آبزی و اثر مواد و شرایط متفاوت نگهداری بر کیفیت آن