مجله "تغذیه آبزیان" دانشگاه گیلان موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی شد

نشریه تغذیه آبزیان دانشگاه گیلان از سوی دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به اخذ اعتبار علمیپژوهشی از شماره  بهار و تابستان 97 شد.

این نشریه با صاحب امتیازی دانشگاه  گیلان، مدیر مسئولی دکتر مسعود ستاری و سردبیری دکتر بهرام فلاحتکار و با اعضای هیات تحریریه (بهرام فلاحتکار، ناصر آق، محمد پورکاظمی، مسعود ستاری، میرمسعود سجادی، عبدالمحمد عابدیان کناری و باقر مجازی امیری) فعالیت خود را از سال ۱۳۹۴ آغاز نمود. 

نشریه تغذیه آبزیان مقالات  پژوهشی مرتبط با علوم تغذیه آبزیان را از طریق سامانه مدیریت نشریات دانشگاهی به آدرس http://janb.guilan.ac.ir  منتشر می نماید.