تأثیر افزودن ال-کارنیتین به جیره غذایی بر عملکرد بدنی ماهی صبیتی (Sparidentex hasta)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، هرمزگان

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر ال-کارنیتین در جیره غذایی بر روند رشد و ترکیب شیمیایی بدن ماهی صبیتی، آزمایشی با 240 قطعه بچه ماهی با میانگین وزن اولیه 03/0 ± 01/3 گرم به مدت 10 هفته طراحی و انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح صفر، 500، 1000 و 1800 (به ترتیب شاهد، 500L-C، 1000L-C و 1800L-C) میلی گرم ال-کارنیتین در هر کیلوگرم جیره، با سه تکرار در قالب یک طرح کاملاً تصادفی بودند. غذادهی در طول دوره به صورت دستی و بر اساس سیری، روزانه در سه نوبت انجام شد. در پایان دوره، رشد و ترکیب شیمیایی لاشه شامل سطوح پروتئین خام، چربی خام، درصد رطوبت و خاکستر بررسی شد. تفاوت معنی داری در شاخص های رشد نظیر وزن نهایی و ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه، نسبت کارایی پروتئین، سرعت رشد روزانه و درصد افزایش وزن بدن در بین تیمارها مشاهده گردید (05/0P<) و بیشترین عملکرد رشد در سطح 1000 میلی گرم ال-کارنیتین در کیلوگرم جیره غذایی تعیین شد. سطح پروتئین خام در تیمار آزمایشی 1000L-C، در مقایسه با گروه شاهد افزایش داشته و دارای اختلاف معنی دار آماری بود (05/0P<). درصد چربی خام لاشه در تیمارهای آزمایشی 500L-C و 1000L-C در مقایسه با گروه شاهد کاهش داشت و کمترین مقدار آن در تیمار 1000L-C مشاهده شد (05/0P<). درصد رطوبت بدن، در تیمار آزمایشی 1000L-C و همچنین درصد خاکستر لاشه در تمام تیمارهای آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت و دارای اختلاف معنی دار بود (05/0P<). بر اساس نتایج مطالعه حاضر، سطح 1000 میلی گرم ال-کارنیتین در کیلوگرم جیره غذایی اثرات مثبتی بر رشد و ترکیبات شیمیایی لاشه بچه ماهی صبیتی دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of dietary supplementation of L-carnitine on body performance of Sobaity Seabream, Sparidentex hasta

نویسندگان [English]

  • Ommolbanin Taheri Kondor 1
  • Mir Masoud Sajjadi 2
  • Iman Sourinejad 1
  • Fereshteh Khademi 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Marine and Atmospheric Sciences and Technologies, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Hormozgan, Iran
2 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran
چکیده [English]

To investigate the effect of dietary supplementation of L-carnitine on growth and carcass composition of Sobaity fry, an experiment was carried out on 240 pieces of Sobaity Seabream (Sparidentex hasta) averaged 3.01 ± 0.03 g in initial weight for 10 weeks. Experimental treatments consisted of four levels of 0, 500, 1000 and 1800 (control, L-C500, L-C1000 and L-C1800) mg L-carnitine per kg of diet, each with three replicates in a completely randomized design. During the experimental period, feeding was performed by hand and the fish were fed to satiation three times a day. At the end of the experimental period, bodycomposition including crude protein, crude fat, moisture and ash contents were analyzed. Significant differences in growth parameters such as final weight, FCR, SGR, PER, GR and BWI% was observed among treatments (P<0.05) and the highest performance level of 1,000 mg g L-carnitine per kg diet were determined. The results showed that the level of crude protein in L-C1000 treatment increased compared to the control group, and the difference was statistically significant (P<0.05). Carcass crude fat decreased in L-C500 and L-C1000 treatments compared to the control group, and the lowest was observed in L-C1000 treatment (P<0.05). Percentage of carcass moisture in L-C1000 treatment, and also the percentage of carcass ash in all treatments increased compared to the control group and the difference was statistically significant (P<0.05). According to the results of this study, the level of 1000 mg L-carnitine per kg of diet has positive effects on growth and chemical composition of Sobaity fry carcass.

کلیدواژه‌ها [English]

  • L-carnitine
  • Growth
  • Carcass composition
  • Sobaity Seabream (Sparidentex hasta)