تاثیر باسیلوس‌های پروبیوتیکی بر کارایی تغذیه و کیفیت لاشه نوزاد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhinchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، گلستان

چکیده

در این تحقیق اثرات باسیلوس‌های پروبیوتیکی بر کارایی تغذیه و کیفیت لاشه نوزاد ماهیان قزل‌آلا (Oncorhynchus mykiss)، با به کارگیری محصول تجاری پروتکسین آکواتک شامل مخلوط پنج گونه از باسیلوس‌های پروبیوتیکی (Basilus licheniformis ،B. subtilis، B. polymyxa، B. laterosporusو (B. circulans از طریق مکمل سازی جیره به مدت 60 روز مورد بررسی قرار گرفت. نوزادهای ماهی قزل آلا با وزن متوسط 32 ± 463 میلی گرم تهیه شده و جیره آن‌‎ها با مخلوط پنج باسیلوس ذکر شده، در غلظت‌های 106 × 1 (تیمار 1D)، 107 × 1 (تیمار 2D) و 108 × 1 (تیمار 3D) در هر 100 گرم غذا مکمل سازی شد و اثر تیمارهای پروبیوتیکی با تیمار شاهد که دارای جیره فاقد پروبیوتیک بود مقایسه شد. تغذیه از 5 تا 8% وزن بدن متغیر بود. تیمار 2D بطور معنی‌دار رشد بهتری را با ضریب تبدیل غذایی کمتر نسبت به گروه شاهد و تیمار 1D نشان داد. نتایج نشان داد که در تیمارهای آزمایشی، پروبیوتیک‌ها روی نسبت کارایی پروتئین، نسبت کارایی چربی و ارزش تولید پروتئین در مقایسه با تیمار شاهد، تاثیرات مثبت و معنی داری داشتند (05/0P<). سطوح ماده خشک لاشه، پروتئین خام و چربی خام لاشه نیز در تیمار 2D به طور معنی دار افزایش یافت (05/0P<). نتایج این مطالعه نشان داد که پروبیوتیک‌های باسیلی باعث افزایش کارآیی تغذیه و بهبود کیفیت لاشه نوزاد قزل‌آلا می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of probiotic Bacilli on feed efficiency and carcass quality of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss fry

نویسندگان [English]

  • Hakimeh Sargazi
  • Hojatollah Jafarian
چکیده [English]

In this study, the effects of probiotics bacilli on the feed efficiency and carcass quality in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, fries were studied using a commercial product Protexin Aquatech. A blend of five strains of probiotic bacilli (Basilus licheniformis, B. subtilis, B. polymyxa, B. laterosporus and B. circulans) was used through the supplementation of diets for 60 days. Fish fry with an average weight of 463 ± 32 mg were used. The experimental diets were supplemented with mixture of the five bacilli at concentrations of 1×106 (D1) 1×107 (D2) and 1×108 (D3), (CFU per 100 g food), and a control (probiotics-free diet). The feeding rate was varied between 5 and 8% of body weight. The results indicated that D2 treatment had significantly better growth and feed conversion ratio than the control group and D1 treatment. Results showed that in the experimental treatments, probiotics had a significant positive effect on protein efficiency ratio, lipid efficiency ratio and protein productive value compared to the control treatment (P<0.05). The dry matter, crude protein and crude lipid of fry carcass in D2 treatments, were significantly increased (P<0.05). The results showed that the probiotics bacilli increased feed efficiency and growth performance in rainbow trout fry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • probiotic
  • Supplementation
  • Crude protein
  • Growth Performance