تغییرات ایمونوگلوبولین (M (IgM پلاسما و شاخص های خون شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تزریق شده با DEHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

در این مطالعه اثرات پلاستی­سایزر دی (2-اتیل هگزیل) فتالات (DEHP) بر میزان ایمونوگلوبولین M پلاسما و پارامترهای خون شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در یک دوره آزمایش 10 روزه مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور به یک گروه از ماهیان (گروه تیمار) DEHP به میزان 50 میلی­گرم در کیلوگرم وزن بدن  به همراه 500 میکرولیتر روغن زیتون به عنوان حامل و گروه دیگر (کنترل) فقط 500 میکرولیتر روغن زیتون در روزهای یک و پنج آزمایش پس از بیهوشی به صورت داخل صفاقی تزریق شدند. بر اساس نتایج، میزانIgM  پلاسما تغییر معنی­داری بین دو گروه­ نشان نداد. میزان گلبول‌های سفید و قرمز در گروه تزریق شده با گروه کنترل کاهش معنی­داری نشان دادند. با این وجود در شمارش افتراقی گلبول‌های سفید تغییرات معنی­داری در میزان لنفوسیت ها، نوتروفیل ها، ائوزینوفیل و مونوسیت­ها بین دو گروه مشاهده نشد. همچنین نتایج مربوط به هموگلوبین، هماتوکریت، حجم میانگین سلولی، هموگلوبین میانگین سلولی، میانگین غلظت هموگلوبین سلول و هماتوکریت ماهیان تزریق شده با DEHP تغییر معنی­داری در مقایسه با گروه کنترل نشان ندادند. به طور کلی می­توان عنوان کرد که DEHP می­تواند با کاهش گلبول‌های سفید باعث کاهش ایمنی و متعاقباً افزایش حساسیت به بیماری­ها گردد. همچنین مطالعه حاضر استفاده از لوکوسیت ها به عنوان بیومارکر جهت مطالعات ایمنوتوکسیکولوژی را تایید می­نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of injection of DEHP on immunoglobulin M (IgM) and hematological parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Sohrab Ahmadivand 1
  • Soheil Eagderi 2
  • Mazaher Zamani Gandomani 1
1 Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

The effects of the plasticizer di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) were evaluated on immunoglobulin M (IgM) and hematological parameters in male rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) for a 10-day experimental period. For this purpose, treatment fish were intraperitoneally injected with 50 mg/kg DEHP along with 500 µL carrier, i.e. olive oil and control one only with 500 µL carrier at 1 and 5 days of experiment after anesthetizing. Based on the results, no significant difference was found between DEHP and control groups regarding IgM levels (P>0.05). The results showed that erythrocyte count and white blood cells were significantly lower in fish exposed to DEHP compared to those of control fish (P<0.05). However, no significant difference was observed in lymphocyte, neutrophils, eosinophils, monocyte, hematocrit, MCHC, MCH and MCV values between the DEHP treatment and control group (P>0.05). In conclusion, our findings suggest adverse effects of DEHP on the immune system which may lead to an increase in disease susceptibility also verify that leukocyte counts can be considered as a novel biomarker of immunotoxicity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trout
  • DEHP
  • IgM
  • Hematological indices