استخراج آنزیم لیپاز از روده ماهی قزل‎آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و بررسی اثر بازدارنده‎ها و فلزات بر فعالیت آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 بخش بیوتکنولوژی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‏سازی رازی، کرج

3 گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه ملایر، ملایر

چکیده

آبزیان از جمله منابع مهم جهت استخراج ترکیبات با ارزشی مانند آنزیم می‎باشند. در این پژوهش آنزیم لیپاز از روده ماهی قزل‎آلای رنگین کمان استخراج شد و مورد بررسی قرار گرفت. جهت استخراج این آنزیم، چربی‎زدایی چندین بار با استون انجام شد سپس برای رها‎سازی آنزیم از آمونیوم سولفات (با اشباعیت 60 درصد) استفاده گردید و پس از آن جهت تغلیظ نمونه، اولترافیلتراسیون انجام گرفت. تخلیص نهایی آنزیم نیز با عبور نمونه از ستون کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون سفادکس جی-75 انجام شد. پس از استخراج، اثر دو بازدارنده فنیل ‎متیل سولفونیل فلوراید و اتیلن دیامین تترا استیک اسید بر فعالیت لیپاز مورد بررسی قرار گرفت. سنجش فعالیت آنزیم با استفاده از سوبسترای پارانیتروفنیل پالمیتات انجام شد. نتایج نشان داد که فنیل متیل سولفونیل فلوراید و اتیلن دیامین تترا استیک اسید اثر بازدارندگی معنی‎داری بر فعالیت آنزیم لیپاز تخلیص شده دارند (05/0>P) یون‎های CaCl2، MgCl2 و MnCl2 بطور معنی‎داری فعالیت آنزیم لیپاز را افزایش (05/0>P) و KCl و NaCl نیز به طور معنی داری فعالیت را کاهش دادند (05/0>P). بنابراین در مورد استفاده از لیپاز روده قزل‏آلای رنگین کمان به عنوان افزودنی در صنایع مرتبط، از این بازدارنده‎ها و فلزات می‎توان جهت بازداشتن یا افزایش فعالیت آنزیم استفاده کرد.

عنوان مقاله [English]

Extraction of lipase from the intestine of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and effects of inhibitors and metals on its activity

نویسندگان [English]

  • Narges Anoosheh 1
  • Seyed Vali Hosseini 1
  • Rasool Madani 2
  • Abbas Zamani 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Department of Biotechnology, Razi Vaccine & Serum Research Institute, Karaj, Iran
3 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

Aquatic animals are important resources for extraction of valuable compounds such as enzymes. In this study, lipase was extracted from the intestine of rainbow trout. Samples were defatted with acetone several times; ammonium sulphate (60%) was used for precipitation followed by ultrafiltration for concentrating the samples. The final purification of the enzyme was performed by passing of the samples through G-75 column chromatography. After extraction, effects of two inhibitors were investigated on the activity of the enzyme. The enzyme activity was assayed by p-nitrophenyl palmitate as a substrate. The results showed that Ethylenediaminetetraacetic acid and Phenylmethylsulfonyl fluoride had significant inhibitory effects on the lipase activity (P<0.05). MnCl2, CaCl2 and MgCl2 significantly increased the lipase activity (P<0.05), while KCl and NaCl decreased the activity (P<0.05). So when intestinal lipase of rainbow trout is used as an additive in related industries, these inhibitors can be used for inhibiting enzyme activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inhibitory Effect
  • Enzyme activity
  • Lipase
  • Metals
  • Rainbow trout