سمیت کلوئید نانو نقره در ماهی گورخری (Danio rerio): یون ها، نانو ذرات یا هر دو؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

تولید و استفاده روز افزون نانو ذرات نقره می تواند به رهایش این مواد به بوم سازگان آبی و آثار سمی در آبزیان منجر شود. هنوز به درستی مشخص نیست که آثار سمی مشاهده شده پس از رویارویی آبزیان با کلوئید نانو نقره، ناشی از نانو ذرات نقره موجود در کلوئید بوده یا یون های نقره آزاد موجود در آن و یا ترکیبی از این دو در این امر نقش دارند. در این مطالعه آثار سمیت حاد "کلوئید نانو نقره" (حاوی یون های آزاد و نانو ذرات نقره) در مقایسه با سمیت "نانو ذرات نقره" جدا شده از کلوئید نانو نقره (فاقد یون های آزاد نقره) در ماهی گورخری (Danio rerio) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش­های سم شناسی حاد بر اساس استاندارد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برنامه ریزی و اجرا گردید. نتایج نشان داد که بیشترین غلظت فاقد اثر سمیت، کمترین غلظت ایجاد کننده سمیت، حداکثر غلظت قابل قبول و غلظت کشنده میانی "کلوئید نانو نقره" به ترتیب 250، 240، 90/248 و 64/300 برابر کمتر از مقادیر مربوط به "نانو ذرات نقره" بود. بنابراین سمیت کلوئید نانو نقره، بیشتر از آن که مربوط به نانو ذرات نقره باشد، ناشی از یون های آزاد نقره موجود در این کلوئید می باشد. در مجموع "کلوئید نانو نقره" و "نانو ذرات نقره" به ترتیب جزو مواد شیمیایی "بسیار سمی" و "سمی" برای آبزیان طبقه بندی می شوند و باید از رهایش این مواد به محیط زیست پیشگیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Toxicity of colloidal nano-silver to zebrafish, Danio rerio: ions, nanoparticles, or both?

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Johari
  • Leyla Habibi
  • Seyedeh Jino Hosseini
Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, Sanandaj, Kurdistan, Iran
چکیده [English]

Increasing production and utilization of silver nanoparticles can lead to their release into aquatic ecosystems and tend to toxic effects on aquatics. It is not yet clearly specified whether observed toxic effect following exposure of aquatic organisms to colloidal nano-silver is caused by silver nanoparticles contained in the colloid, by free silver ions, or by a combination of both. In this study, acute toxicity of "nanosilver colloid" (containing free ionic silver and silver nanoparticles) compared to the toxicity of "silver nanoparticles" separated from colloidal nanosilver (without free Ag+ ions) were investigated in zebra fish, Danio rerio. Acute toxicity tests were planned and performed according to standards of Organization for Economic Cooperation and Development. The results showed that No Observed Effect Concentrations (NOECs), Lowest Observed Effect Concentrations (LOECs), Maximum Acceptable Toxicant Concentrations (MATCs), and Median Lethal Concentrations (LC50s) of "nano-silver colloid" were 250, 240, 248.90, and 300.64 times less than those of "silver nanoparticles", respectively. Therefore, toxicity of colloidal nanosilver is mostly due to the free silver ions (Ag+) rather than silver nanoparticles present in it. In general "nano-silver colloid" and "silver nanoparticles" are respectively classified as "highly toxic" and "toxic” chemicals for aquatics and the release of these substances into the environment should be prevented.