تاثیر مخلوط باسیلوس ها (Bacillus spp.) و مخمر ساکارومایسس سرویزیای (Saccharomyces cerevisiae) جدا شده از روده فیل ماهی (Huso huso) بر پارامترهای رشد و تغذیه در لارو ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، گلستان

چکیده

 یک آزمایش تغذیه­ای 33 روزه، برای سنجش تاثیر جیره‌های مکمل شده با باکتری­های روده ماهیان خاویاری به عنوان پروبیوتیک در تغذیه لارو کپور نقره­ای (Hypophthalmichthys molitrix) با میانگین وزن 10 ± 200 میلی‌گرم انجام گردید. پروبیوتیک ها از روده ده عدد فیل ماهی (Huso huso) انگشت قد با وزن متوسط 31/0 ± 51/5 گرم جداسازی شدند. چهار جیره 123S و 4S با دارا بودن اجزاء ترکیبی مشابه  تهیه و با مخلوط سه پروبیوتیک (Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, و مخــمر Saccharomyces cerevisiae) در چــهار سـطح متفاوت (به ترتــیب صفر، 106 × 5/1، 106 × 3 و 106 × 5/4 سلول در 100 گرم جیره) مکمل سازی شد. در پایان آزمایش، لاروهای ماهی کپور نقره‌ای تغذیه شده با جیره مکمل شده با پروبیوتیک­ها  دارای معیارهای رشد و تغذیه بهتری در مقایسه با لاروهای ماهی تغذیه شده با جیره شاهد بودند. لاروهای کپور نقره‌ای در تیمارهای آزمایشی 2S و 3S (مکمل شده با 106 × 3 و 106 × 5/4 باسیلوس در 100 گرم از جیره) در مقایسه با شاهد اختلاف معنی‌داری را در عملکرد رشد و تغذیه نشان دادند (05/0P<). نرخ رشد ویژه و کارایی تبدیل غذای لاروهای ماهی در تیمارهای آزمایشی به طور معنی­داری ارتقاء یافت (05/0P<). نتایج این آزمایش نشان داد که باسیلوس های پروبیوتیکی توانایی چشمگیری را در افزایش رشد و تولید تجاری لاروهای ماهی کپور نقره‌ای دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of blend of isolated bacillus and Saccharomyces cerevisiae from gut of Beluga (Huso huso) on growth and feeding parameters of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) larvae

نویسندگان [English]

  • Hojatollah Jafarian
  • Kheiroallah Khosravi
  • Dariush Abdollahi
  • Sajad Tavana
Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad Kavoos, Gonbad, Golestan, Iran
چکیده [English]

A 33-day feeding experiment was conducted to assess the effects of supplemented diets with sturgeon intestinal bacteria as probiotics in feeding of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) larvaewith average weight 200 ± 10 mg. These probiotics were isolated from gut of ten healthy fingerlings of Beluga (Huso huso) with average weight of (5.51 ± 0.31 g). Four diets (S1, S2, S3 and S4) were prepared containing similar ingredient composition and were supplemented with blend of three probiotics (Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis and yeast of Saccharomyces cerevisiae) at four different levels (0, 1.5×106, 3×106, 4.5×106 cells per 100 g of diet, respectively). At the end of experiment, the Silver carp larvae fed probiotic supplemented diet had an improved and growth feeding performance compared to fish larvae not fed probiotics. Rearing of silver carp with feeding by experimental diets of, S2 and S3 (3×106 and 4.5×106 cells 100 g) resulted in better growth and feeding parameters in compared with the control. These probiotics resulted in a significant increase (P<0.05) in specific growth rate and food conversion efficiency of fish larvae in experimental treatments. Therefore the tested microorganisms in this study had tremendous potential as probiotic for commercially produced of silver carp larvae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • probiotic
  • Supplemented diets
  • Silver carp larvae
  • Specific growth rate
  • Food conversion