فاکتورهای بیوشیمیایی و شمارش افتراقی گلبول‌های سفید خون تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) جوان صید شده در سواحل استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، رشت، گیلان

2 پژوهشکده آبزی‌پروری آبهای داخلی، بندر انزلی، گیلان

چکیده

 آزمایش خون به دلیل در دسترس بودن و حساسیت، مبنایی برای ارزیابی طبیعی از وضعیت یک موجود زنده در سنین مختلف به شمار می‌آید. بر همین اساس مطالعاتی در خصوص خون تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) جوان که در دریای خزر زیست می‌کند، صورت گرفت. این تحقیق با هدف مطالعه  گلبول‌های سفید و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی (کلسترول، منیزیوم، پروتئین کل، آلبومین و کلسیم) سرم خون30 قطعه از بچه تاسماهی ایرانی اعماق 2 تا 20 متری از سواحل استان مازندران که به روش ترال در فصل پاییز سال‌های 88 الی 90 صید شده بودند، صورت گرفت. ابتدا از ماهیان زیست‌سنجی به عمل آمد. سپس خون آنها با سرنگ 2 میلی‌لیتری گرفته شد و گسترش خونی برای شمارش افتراقی و سرم برای آزمون فاکتورهای بیوشیمیایی کلسیم، منیزیوم، کلسترول، آلبومین و توتال پروتئین به کمک اسپکتروفتومتر مورد سنجش قرار گرفتند. ماهیان به 3 گروه وزنی 24-15، 34-25 و 45-35 گرم تقسیم شدند. شمارش افتراقی نشان داد که لنفوسیت بیشترین درصد فراوانی و مونوسیت کمترین درصد فراوانی در هر سه گروه وزنی بود. نتایج آماری گلبول‌های سفید اختلاف معنی­داری بین سه گروه نشان نداد (05/0P>). آزمایش فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون نشان داد که با افزایش وزن این ماهیان مقدار کلسترول، پروتئین کل و آلبومین آنها کاهش ولی مقدار کلسیم و منیزیم افزایش یافته است. نتایج آماری فاکتورهای بیوشیمیایی نشان داد که کلسیم و آلبومین در بین گروه­های وزنی فاقد اختلاف معنی­دار (05/0P>) ولی کلسترول، منیزیم و پروتئین کل در بین گروه­های وزنی دارای اختلاف معنی­داری بودند (05/0P<). همچنین بر اساس آزمون همبستگی اسپرمن بین گروه‌های سنی با تعداد گلبول‌های سفید و فاکتورهای بیوشیمیایی همبستگی مشاهده گردید (05/0P<). نتایج این بررسی‌ها می‌تواند برای ارزیابی وضعیت سلامت این گروه از ماهیان در شرایط طبیعی با توجه به اندازه ماهی، محل و زمان نمونه­برداری به کار گرفته شود. این نتایج می­تواند به عنوان شاخص بیوشیمیایی مرجع در ارزیابی شرایط طبیعی تاسماهی ایرانی مورد استفاده قرار گیرد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biochemical parameters and leukocyte differential count in Persian sturgeon (Acipenser persicus) juveniles caught in the Mazandaran province coasts

نویسندگان [English]

  • Ali Hallajian 1
  • Rezvanollah Kazemi 1
  • Ayoub Yousefi Jourdehi 1
  • Sohrab Dejhandian 2
1 International Sturgeon Research Organization of the Caspian Sea, Rasht, Iran
2 Inland Waters Aquaculture Research Center, Bandar Anzali, Guilan, Iran
چکیده [English]

Hematological studies are an available and sensitive method for assessing natural condition in an organism at different ages. The present study was carried out with the aim of studying leukocytes differential count and some blood biochemical indices in 30 Acipenser persicus juveniles captured using trawl at depth of 2 to 20 meters in Mazandran coasts from autumn 1999 through 2001. Blood samples were obtained using syringe 2 mL from caudal vein. Biochemical parameters (calcium, magnesium, cholesterol, albumin and total protein) were measured using spectrophotometeric method. Fish were divided into three weight classes including 15–24, 25–34 and 35–45 g. Differential count results showed that the maximum and minimum percentage of leukocytes belonged to lymphocytes and monocytes, respectively  with no significant difference in studied groups (P>0.05). Calcium and albumin levels showed no significant difference between different weight groups (P>0.05), but significant different was observed for cholesterol, magnesium and total protein levels (P<0.05). Also according to Spearman correlation test, correlation was observed between age groups and biochemical factors and also leukocyte count (P>0.05). The results of the present study can be used for  assessing health condition based on size, time and sampling locality and also as a reference for biochemical indices and normal physiological status in Acipenser persicus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • Persian Sturgeon
  • Weight groups
  • Leukocyte
  • Blood serum