تعیین رژیم غذایی ماهی گوازیم دم رشته‌ای (Nemipterus japonicus) در آبهای استان بوشهر، خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

2 پژوهشکده میگوی کشور، بوشهر

3 گروه شیلات، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

چکیده

 این مطالعه با هدف تعیین رژیم غذایی ماهی گوازیم دم رشته‌ای در آب‌های استان بوشهر حد فاصل بوشهر تا نایبند در سال های 1392-1391 با استفاده از شاخص خالی بودن معده (VI)، شاخص ترجیح غذایی (FB) و شاخص معدی- بدنی (GSI) صورت گرفت. در این مطالعه در مجموع تعداد 216 عدد معده پر (53/48%) و 14 معده نیمه پر (13/3%) و 215 معده خالی (32/48%) مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان با دارا بودن 03/51% به عنوان غذای اصلی آبزی و سخت­پوستان و خارپوستان با دارا بودن به ­ترتیب 66/15% و 21/15% به عنوان غذای فرعی و نرم تنان (52/5%) به عنوان غذای تصادفی آبـــزی محسوب می­شوند. مقدار 32/48= VI بیانگر این موضوع می­باشد که این آبزی در ردیف آبزیان با تغذیه متوسط قرار دارد. نتایج حاصل از مقیاس بندی چند بعدی غیر پارامتریک تفاوت در محتویات معده را در منطقه بوشهر بین طبقات طولی را به وضوح نشان می­دهد و نشان دهنده چند جامعه مستقل از یکدیگر می­باشد و گروه­های مختلف طولی از نظر تغذیه با یکدیگر هم­پوشانی نداشته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination food regime of Treadfin bream (Nemipterus japonicus) in Bushehr province, Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Rezaei 1
  • Yuosef Paighambari 1
  • Mohammad Javad Shabani 2
  • Hadi Raeisi 3
1 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Research Institute of Shrimp, Bushehr, Iran
3 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

This study has aimed to determine the food regime of Nemipterus japonicus in Bushehr province water, between Bushehr and Nyband using the vacant stomach index (VI), food behavior index (FB) and gonado-somatic index (GSI) in 2012-2013. Two hundred sixteen filled stomach, 14 semi- filled stomach and 215 empty stomach were analyzed. Small fish and Crustaceans were constituated main and secondry foods with 51.03% and 15.66% respectively. Mollusca were random food (5.52%). VI of stomach was estimated 48.32%. This value demonstrated that this species was moderate feeder. The result of Non-Parametric Multi-Divisional Scaling, shows the stomach contents difference between length classification. Also, determined some independent population which different length group, has no overlap from feed aspect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nemipterus japonicus
  • Vacant stomach index
  • Food behavior index
  • Non-parametric multi-divisional scaling