تأثیر سطوح چربی جیره بر عملکرد رشد و ترکیب شیمیایی لاشه بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان

چکیده

تحقیق حاضر به منظور مقایسه اثر دو سطح بالا و پایین چربی جیره بر عملکرد رشد و ترکیب شیمیایی لاشهبچه ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به مدت 8 هفته  طراحی و انجام شد. بدین منظور تعداد 180 عدد بچه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (با میانگین وزنی و طولی g 9/2 ± 95/25 و cm 1/2 ± 27/13) در 6 تانک (تعداد 30 عدد در هر تانک) توزیع شدند. دو جیره آزمایشی با پروتئین یکسان (42%) و دو سطح چربی 10% و 20% (به عنوان سطوح پایین و بالا) فرموله شد. ماهیان در طول دوره پرورش، به صورت دستی 3 بار در روز تا حد سیری تغذیه شدند. نتایج روند رشد در پایان دوره پرورش حاکی از آن بود که ماهیان تغذیه شده با جیره محتوی چربی 20%، به طور معنی‌داری از وزن کسب شده  و نرخ رشد ویژه  بالاتری نسبت به ماهیان تغذیه شده با تیمار حاوی 10% چربی برخوردار بودند (05/0P<)، در حالی که هیچ‌گونه اختلاف معنی‌داری در مقادیر ضریب تبدیل غذایی بین تیمارهای مورد بررسی مشاهده نشد. همچنین اختلاف معنی‌داری در مقادیر متوسط چربی، پروتئین و خاکستر لاشه ماهیان در انتهای دوره پرورش دیده نشد (05/0<P). با توجه به نتایج مطالعه حاضر می‌توان اذعان کرد که افزایش سطح چربی در جیره بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان تا سطح 20% سبب بهبود روند رشد و ضریب تبدیل غذایی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary fat on growth performance and chemical composition of carcass in juvenile rainbow trout(Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Solmaz Norizad
  • Masoud Sattari
Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effect of high and low levels of dietary fat on growth performance and chemical composition of carcass in juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). One hundred and eighty juvenile rainbow trout (with mean weight and total length 25.95 ± 2.9 g and 13.27 ± 2.1 cm, respectively) were distributed in 6 tanks (30 fish per tank). Two experimental diets with equal amounts of protein and different levels of fat (10% fat as the low level and 20% as high) were formulated. The fish was fed three times a day manually to satiation during the 8-week experiment. Fish fed with diets containing 20% fat showed higher weight gain and specific growth rate (P<0.05), but FCR showed no significant difference between the two treatments. Analysis of fish body chemical composition showed no significant difference between treatments in fat, protein and ash composition (P>0.05). In general, increased levels of fat in the diet of juvenile rainbow trout showed positive effects on growth indices when compared to the low-fat treated fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • Growth
  • Fat
  • Carcass chemical composition