اثرات بیهوش کننده و تغییرات بیوشیمیایی اسانس نعناع (Mentha spicata) در ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین‌المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، سیستان و بلوچستان

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، سیستان و بلوچستان

چکیده

همزمان با اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎز مراکز ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش آبزیان ﺑﻪ ﺑﯿﻬﻮش ﮐﻨﻨﺪه­ﻫﺎیی با کارایی بالا، استفاده از مواد و ترکیبات ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و بررسی می‌شود. در همین راستا، در مطالعه حاضر از اسانس نعناع (Mentha spicata) برای بیهوشی ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) با وزن متوسط 26/38 ± 97/90 گرم استفاده شد. ماهی‌ها به پنج تیمار (هر تیمار هفت ماهی) تقسیم شدند. تیمار شاهد در معرض ماده بیهوش کننده قرار نگرفت. ماهی های چهار تیمار دیگر با غلظت‌های 200، 250، 350 و 500 میلی‌گرم در لیتر به روش غوطه‌وری بیهوش شدند. مدت زمان مراحل مختلف بیهوشی و احیاء بررسی شد. نتایج نشان داد افزایش غلظت ماده بیهوش کننده موجب کاهش مدت زمان رسیدن به بیهوشی می شود. کمترین و بیشترین زمان رسیـدن به بیهوشی کامــل در تیمـارهای 500 و 200 میلی­گرم در لیتر و به ترتیب پــس از 52/22 ± 17/88 و 20/38 ± 00/161 ثانیه بود. کمـترین زمان احیاء مربوط به تیمـار 200 میلی­گرم در لیتر به مـدت 35/97 ± 00/180 ثانیه بود. آزمایش سمیت حاد نشان داد که LC50 96 ساعته اسانس نعناع در ماهی سـفیدک 58/129 میلی‌گرم در لیتر است. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، اسانس نعناع به‌ عنوان یک ماده بیهوش کننده بی‌خطر در غلظت 200 میلی‌گرم در لیتر کارایی مناسبی برای ماهی سفیدک سیستان دارد.

عنوان مقاله [English]

Anesthetic effects and biochemical changes of peppermint essence (Mentha spicata) in snow trout (Schizothorax zarudnyi)

نویسندگان [English]

  • Abdolali Rahdari 1
  • Ali Khosravanizadeh 1
  • Hosein Dahmardeh 2
  • Ahmad Gharaei 1
  • Javad Mirdar Harijani 2
1 Department of Fisheries, International Hamun Wetland Institute, University of Zabol, Zabol, Sistan & Baluchistan, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Sistan & Baluchistan, Iran
چکیده [English]

By increasing the aquaculture facilities, using effective anesthetics and introducing new ingredients is so important. In this study,the efficacy of peppermint (Menthaspicata) as an anesthetic for snow trout (Schizothorax zarudnyi) was investigated. The peppermint essence was used for 30 farmed snow trout with mean (±SD) weight 90.97 ± 38.26 g. The fish were divided into five treatments (each consisting of six fish). Four treatments were exposed to peppermint with 200, 250, 350 and 500 mg L-1 concentrations by immersion method. The control group was not exposed to any dose of the anesthetic. The mean time of each anesthetic doses and recovery stages were measured. Results showed that by increasing the peppermint doses, the time of anesthesia were reduced. The minimum and maximum times of total anesthesia were recorded in 500 and 250 mg L-1 with 161.00 ± 83.20 and 88.17 ± 22.52 seconds, while those in 200 mg L-1 was significantly different from the other treatments. The mean recovery time in snow trout in treatment 200 mg L-1 was the lowest (180.00 ± 97.35s) compared to the other treatments. Acute toxicity test indicated that the 96-h LC50 value of peppermint essencewas 119.58 mg L-1. The result of this experiment clearly indicated that peppermint essence in 200 mg L-1 could be used as an effective anesthetic for handling and transport practices of this species.