مقایسه کیفیت بیوشیمیایی اسیدهای چرب خاویار فیل ماهی (Huso huso) وحشی و پرورشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، البرز

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان

3 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، برازجان، بوشهر

چکیده

در این تحقیق ترکیب اسیدهای چرب خاویار حاصل از ماهیان پرورشی و وحشی گونه فیل ماهی مورد بررسی قرار گرفت. اسیدهای چرب PUFA در ماهی وحشی بیش از ماهیان پرورشی بود (05/0>P). نسبت اسیدهای چرب n3/n6 در ماهیان وحشی (17/1) بود که در مقـایسه با ماهـی پرورشی (45/0) به طـور معنی‌داری بالاتـر بود (05/0>P). میـزان EPA+DHA نیز در خاویار طبیعی 7/20% بود که نسبت به ماهیان پرورشی 54/10% بالاتر بود (05/0>P). شاخص آتروژنیک در خاویار طبیعی (33/0) به طور معنی‌داری بیش از خاویار پرورشی (27/0) و شاخص ترومبوژنیک خاویار پرورشی (33/0) به طور معنی‌داری بالاتر از خاویار وحشی (29/0) بود. با توجه به میزان پائین شاخص‌های آتروژنیک و ترومبوژنیک می‌توان اظهار داشت خاویار ماهیان پرورشی نیز از کیفیت مناسبی برای مصرف برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of fatty acids biochemical quality in the caviar of reared and wild beluga, Huso huso

نویسندگان [English]

  • Seyed Vali Hosseini 1
  • Aria Babakhani Lashkan Babakhani Lashkan 2
  • Amin Oji Fard 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Alborz, Iran
2 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran
3 Fisheries Department, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Persian Gulf University, Borazjan, Bushehr, Iran
چکیده [English]

In this study, the quality of fatty acids in sturgeon caviar were assessed and compared in rearedand wild specimens of beluga, Huso huso caught from the Caspian Sea. The fatty acids profile, n3/n6 and atherogenic and thrombogenic index were also measured. The wild caviar had higher PUFA and n3/n6 than reared fish (P<0.05). The EPA + DHA content in wild caviar (20.7) was significantly higher than reared specimens (10.54) (P<0.05). Atherogenic index in wild (0.33) was significantly higher than reared (0.27), while thrombogenic index in reared was higher than wild (P<0.05). The results obtained from the present study show that the reared beluga caviar has a good quality and is a suitable alternative for wild caviar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caviar
  • Caspian Sea
  • Omega 3
  • Fatty acids
  • Beluga