تغییرات فاکتورهای رشد در لارو فیل ماهی (Huso huso) مورد تغذیه با آرتمیای غنی شده با پروبیوتیک پروتکسین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان

2 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان

3 کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی آق‌قلا، گنبد کاووس، گلستان

چکیده

ناپلیوس­های آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) به عنوان حامل در فرآیند غنی­سازی برای انتقال مخلوط پنج گونه از باسیلوس­های پروبیوتیکی با عنوان محصول تجاری پروتکسین آکواتک، شامل Bacillus circulans، B. subtilis، B. licheniformis، B. laterosporusو B. Polymyxa به دستگاه گوارش لاروهای فیل ماهی به کار رفتند. ناپلیوس­ها به مدت 10 ساعت با سه غلظت 105×1، 105×2 و 105×3 باکتری به ازای هر میلی‌لیتر در سوسپانسیون باکتریایی غنی شده و در تیمارهای آزمایشی به لاروهای فیل ماهی خورانده شدند. لاروها به میزان 50­% وزن بدن و روزانه در 6 نوبت در قالب طرح کاملاً تصادفی تغذیه، و نتایج در پایان چهاردهمین روز آزمایش با گروه شاهد (ناپلیوس های آرتمیای بدون غنی‌سازی) مقایسه شدند. نتایج حاکی از تأثیر مثبت پروبیوتیک ­باسیلی نسبت به تیمار شاهد بر روند رشد در لارو فیل ماهی بود. بالاترین وزن در تیمار آزمایشی تغذیه شده از ناپلیوس های غنی شده با غلظت 105×1 باکتری به ازای هر میلی‌لیتر در سوسپانسیون باکتریایی به­دست آمد. ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای آزمایشی در حد معنی­دار کاهش یافت. باسیلوس­های پروبیوتیکی بر نرخ رشد ویژه، نرخ وزن نسبی به دست آمده، درصد بقا، میانگین رشد روزانه و ضریب رشد حرارتی در مقایسه با شاهد، تأثیرات مثبت و معنی­داری داشتند (05/0P<). همچنین غذای نسبی خورده شده نیز در حد معنی­دار کاهش یافت (05/0P<)، درحالی‌که فاکتور وضعیت اختلاف معنی­داری را نشان نداد (05/0P>). نتایج مطالعه نشان داد باسیلوس­های پروبیوتیکی از قابلیت بالایی در افزایش رشد لارو فیل ماهی برخوردارند  و تیمار فیل ماهی تغذیه شده از ناپلیوس های غنی شده با غلظت 105×1 باکتری نتایج بهتری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in growth factors of Beluga, Huso huso larvae fed with bioencapsulated Artemia enriched by a probiotic, protexin

نویسندگان [English]

 • Samira Gafarian 1
 • Mina Rangraz 2
 • Hojatollah Gafarian 1
 • Noormohammad Makhtomi 3
 • Abdorahman Davoodipour 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad Kavoos, Gonbad Kavoos, Golestan, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Science, University of Gonbad Kavoos, Gonbad Kavoos, Golestan, Iran
3 Agh Ghala Sturgeon Center, Gonbad Kavoos, Golestan, Iran
چکیده [English]

Artemia urmiana nauplii were used as a vector in bioencapsulation processing to carry blends of five probiotic bacilli called Protexin aquatic,including Bacillus circulans, B. subtilis, B. licheniformis, B. laterosporus and B. Polymyxa to digestive system of Beluga Huso huso larvae. Nauplii were bioencapsulated with three concentrations of 1×105 (T1), 2×105 (T2) and 3×105 (T3) bacteria per mililiter in suspension and were fed to Beluga larvae for 10 hours. The larvae were fed on the base of the 50%  of their body weight for 6 times a day in a completely randomized design and the results were compared with control group (unbioencapsulated Artemia nauplii) in fourteenth day of experiment. The results suggest a positive effect of probiotic bacillus on growth of Beluga larvae compared to the control group. The highest weight was obtained in fish fed by bioencapsulated Artemia with a concentration of 1×105 bacteria/mL. . Food conversion rate significantly decreased in experimental treatments. The probiotic bacilli had significant positive effects on the specific growth rate, relative gain ratio, survival rate, average daily growth and thermal growth coefficient in comparison with control (P<0.05). However, condition factor did not show any significant difference (P>0.05). The results showed that probiotic bacilli have the highest ability in increasing the growth of Beluga larvae and  fish fed by bioencapsulated Artemia with a concentration of 1×105 bacteria/mL had the best results.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Probiotic protexin
 • Beluga
 • Bioencapsulation
 • Artemia nauplii
 • Specific growth rate
 • Thermal growth coefficient