بررسی معیارهای تغذیه ای لارو فیل ماهی (Huso huso) در تغذیه با دافنی ماگنا و ناپلی آرتمیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22124/janb.2016.3147

چکیده

لارو فیل ماهی (Huso huso) با میانگین وزنی 25/1 ± 43/30 میلی­گرم و تراکم 2 عدد در لیتر با سه تکرار (100 قطعه ماهی در هر حوضچه) به میزان 30 درصد از وزن بدن در روز به مدت 15 روز با استفاده از دافنی ماگنا، ناپلی آرتمیا اورمیانا و مخلوط آنها (50 درصد وزنی دافنی و 50 درصد وزنی آرتمیا) در قالب یک طرح کاملا تصادفی مورد تغذیه قرار گرفتند. در شروع و پایان آزمایش، ماهیان بطور انفرادی توزین شدند. ترکیب تقریبی لاشه نمونه های ماهی تعیین گردید. بیشترین پروتئین (70/76 درصد) و چربی خام لاشه (83/8 درصد) در تیمار آرتمیا بدست آمد. که به ترتیب تفاوت معنی داری را با تیمار دافنی و مخلوط آرتمیا و دافنی نشان دادند (05/0P<). اختلاف معنی داری بین تیمارها در خصوص ارزش تولید پروتئین، چربی و انرژی مشاهده شد (05/0P<). بالاترین مقدار انرژی ابقاء شده بر مبنای پروتئین (76/13 ژول در روز) و چربی (14/54 ژول در روز) در تیمار دافنی بدست آمد. بهترین وزن نهایی (98/193 میلی­گرم) و ضریب تبدیل غذایی 80/2 در تیمار دافنی مشاهده گردید. حداکثر نرخ رشد ویژه بر مبنای پروتئین (SGRP)، چربی (SGRl) و انرژی (SGRe) در تیمار لاروهای فیل ماهی تغذیه شده از دافنی بدست آمد. نتایج این آزمایش نشان داد که توانایی لارو فیل ماهی در استفاده از دافنی ماگنا، ناپلی آرتمیا اورمیانا و مخلوط آنها، متفاوت بوده و دافنی تاثیر مناسب تری بر ارتقاء پارامترهای رشد در لارو فیل ماهی نسبت به سایر تیمارها برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of feeding parameters of Beluga (Huso huso) larvae fed with Artemia nauplii and Daphnia

چکیده [English]

Beluga (Huso huso) larvae with average body weight of 30.43 ± 1.25 mg and density of 2 fish per liter having three replicates (100 fish per tank) were fed on the 30 percentage of body weight in a day during 15 days using Daphnia magna, Artemia urmiana nauplii and mix of Artemia and Daphnia magna, Artemia urmiana nauplii and the mix of them (Daphnia 50% w/w and Artemia 50% w/w) in a completely randomized design. The fish was weighed individually at the start and the end of the experiment. The carcass proximate compositions of samples of fish were determined. The maximum of carcass crude protein (76.70%) and lipid (8.83%) was obtained in treatments of Artemia and showed significantly difference with treatment of Daphnia and mix of Artemia and Daphnia, respectively (P<0.05). Thesignificant difference in protein, lipid and energy productive value were observed among the treatments (P<0.05). The highest energy retained as protein (13.76 J/day) and lipid (45.14 J/day) were observed in treatment of Daphnia. The best final body weight (193.98) and feed conversion ratio of 2.80 were observed in treatment of Daphnia. The maximum specific growth rate in protein (SGRP), lipid (SGRl) and energy (SGRe) were obtained in fish that fed on Daphnia. The results of this experiment showed that the potential of Huso huso larvae in using of Daphnia magna, Artemia urmiana nauplii and mixture of them was different and Daphnia had a suitable effect on promotion of feeding parameters in larval stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beluga larvae
  • Daphnia magna
  • Artemia urmiana nauplii
  • Energy productive value
  • Energy retained as protein