انتوژنی آنزیم آلفا آمیلاز در طی مراحل اولیه تکوین ماهی سیم معمولی (Abramis brama)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان

3 مرکز پرورش و بازسازی ذخایر ماهیان شهید انصاری، رشت، گیلان

چکیده

این تحقیق با هدف مطالعه الگوی رشد و تکوین آنزیم آلفا آمیلاز در لارو ماهی سیم معمولی (Abramis brama) از زمان    تخم­گشایی تا 60 روز پس از آن در مجتمع تکثیر و پرورش و بازسازی ذخایر شهید انصاری (گیلان، رشت) به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که در زمان تخم­گشایی لاروها دارای وزن­تر اولیه 03/0 ± 65/0 میلی­گرم و طول کل 24/0 ± 66/4 میلی­متر بودند. الگـوی رشد در ماهی سیـم معمولی درطی روند تکـوین اولـیه تا روز 60 پس از تخـم­گشایی به ­صـورت نمایی و با فرمـول x0346/0e 9558/5  y = و 97/0 R² = بود. نتایج همچنین نشان داد که آنزیم آلفا آمیلاز در زمان تخم­گشایی وجود داشته و میزان فعالیت آن تا روز 4 بعد از تفریخ ثابت بود. افزایش فعالیت آنزیمی در روز 8 بعد از تخم­گشایی مشاهده شدکه تا روز 25 پس از تخم­گشایی ادامه یافت. سپس در روز 35 بعد از تخم­گشایی کاهش معنی­داری در روند فعالیت این آنزیم مشاهده شد، ولی فعالیت آنزیمی مجدداً تا انتهای دوره روند صعودی داشت. همچنین فعالیت آنزیمی با سن این ماهی همبستگی بالایی را نشان داد. نتایج همچنین نشان داد که روند توسعه آنزیمی آلفا آمیلاز در لارو ماهی سیم­معمولی مشابه با گونه­های همه چیزخوار و گیاه­خوار بوده و براین اساس می­توان نتیجه گرفت که این ماهی می­تواند از جیره حاوی منبع کربوهیدرات از روز 12 بعد از تخم­گشایی استفاده کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ontogeny of alpha - amylase activity during early development of the common bream (Abramis brama)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Sahraein 1
  • Soheil Eagderi 1
  • Arash Zibaee 2
  • Gholamreza Rafiee 1
  • Ahmad Ghanaatparast 3
  • Samad Darvishi 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Plant Protection Department, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Restocking, Culture and Breeding Center of Shahid Ansari, Rasht, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the growth pattern and ontogeny of the activity of alpha amylase enzyme in common bream (Abramis brama) from hatching through 60th day post hatching (dph) at the Shahid Ansari breeding and restocking center (Rasht, Guilan, Iran). The results showed that wet weight and total length of common bream were 0.65 ± 0.03 mg and 4.66 ± 0.24 mm at hatching, respectively. The growth pattern from early development through 60th dph was exponential as Y = 5.9558e0.0346xand R² = 0.97. The results also revealed that alpha- amylase enzyme was present at the hatching and its activity was constant till 4th dph and had an increasing trend till 25th dph. Then, a significant decrease was observed in the activity of this enzyme on 35th dph; thereafter its activity showed an increasing trend till 60th dph. In addition, the activity of alpha-amylase showed a strong relationship with increasing the age of specimens. The results also revealed that ontogeny of the alpha-amylase in common bream larvae are similar to that of other omnivorous and herbivorous fishes. It can be concluded that the food with higher content of carbohydrate can be used after 12th dph for feeding of their larvae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bream
  • Alpha-amylase
  • Growth pattern
  • Feeding