تعیین برخی از شاخص های خونی و بیوشیمیایی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) پرورشی در سنین مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی، بندر انزلی، گیلان

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، گیلان

3 گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، گیلان

چکیده

پارامتر­های خون­شناسی شاخص­های مفیدی هستند که به منظور ارزیابی شرایط فیزیولوژیک آبزیان در پاسخ به استرس، آلاینده­ها و تغییرات فیزیولوژیک و اکولوژیک به کار می­روند. در این تحقیق برخی از شاخص­های خونی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در سه رده سنی بچه ماهی (2 تا 7 ماهه)، ماهی جوان (1 تا 2 ساله) و مولدین (7 ساله) پرورشی مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد گلبول­های قرمز (RBC)، تعداد گلبول­های سفید (WBC)، هماتوکریت (PCV)، هموگلوبین (Hb)، MCV،MCH ، MCHC و شمارش افتراقی گلبول­های سفید، پارامترهای بیوشیمیایی الکترولیتی و پارامترهای بیوشیمیایی غیر الکترولیتی در سنین مختلف اندازه­گیری شد. بدین منظور از 30 عدد تاسماهی ایرانی پرورشی (10 نمونه بچه ماهی، 10 ماهی جوان و 5 مولد ماده و 5 مولد نر) استفاده شد. تجزیه و تحلیل­های آماری نشان داد که در پارامتر­های خونی WBC، MCHC،MCV ،RBC ، Hb، درصد لنفوسیت، نوتروفیل و ائوزینوفیل در سنین مختلف اختلاف معنی­داری وجود دارد (05/0>P). پارامتر­های بیوشیمیایی غیرالکترولیتی شامل گلوکز، آلبومین، پروتئین کل، تری­گلیسرید، کلسترول، اسمولالیته و چربی کل در سنین مختلف اختلاف معنی­داری نشان داد ولی در مولدین نر و ماده تاسماهی ایرانی فقط در فاکتور آلبومین تفاوت معنی­دار آماری مشاهده شد (05/0>P). در پارامترهای بیوشیمیایی الکترولیتی در یون­های سدیم و کلر در سنین مختلف و مولدین نر و ماده اختلاف معنی­دار آماری مشاهده شد ولی در یون­های کلسیم و پتاسیم فقط در سنین مختلف تفاوت معنی­دار آماری دیده شد (05/0>P). نتایج کسب شده از این تحقیق حاکی از آن است که شاخص های خونی و بیوشیمیایی متاثر از فاکتورهای سن و جنسیت هستند، البته تاثیر عوامل محیطی و تغذیه غیرقابل انکار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of some hematological and biochemical parameters at different ages of reared Persian sturgeon (Acipenser persicus)

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Nasri Tajan 1
  • Forouzan Bagherzadeh Lakani 2
  • Meigol Taklu 3
1 Fisheries Department, Islamic Azad University, Bandar Anzali Branch, Bandar Anzali, Iran
2 Young Researchers and Elite Club, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Aquaculture Department, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran
چکیده [English]

The analysis of blood parameters is a useful indicator in assessing the physiological conditions of aquatic animals in response to stress, pollutants, nutrition, and also physiological and ecological changes. In this study, some hematological parameters of Acipenser persicus in three age classes including cultured fingerlings, juveniles and broodstocks were studied in a six-month period (spring and summer 2012). The counts of red blood cells (RBC), white blood cells (WBC), hematocrit (PCV), hemoglobin (Hb), MCV, MCH, MCHC, electrolyte and non-electrolyte biochemical parameters, and also differential leucocyte count were measured in different age classes. For this reason, 30 Persian sturgeon(10 fingerlings, 10 juveniles, 5 males and 5 females) were used. Statistical results showed significant differences in Hb, RBC, MCV, MCHC, WBC, lymphocyte (%), neutrophil (%) and eosinophil (%) in different age classes of this species (P<0.05). There were significant differences in non-electrolyte biochemical parameters such as glucose, albumin, total protein, triglyceride, cholesterol, osmolality and total lipid at different ages (P<0.05). Significant differences were observed in electrolyte biochemical parameters including sodium and chloride ions at different age classes and also at females and males. It was also true for calcium and potassium ions at different ages (P<0.05). Based on the results, it can be concluded that the hematological and biochemical parameters are affected by age and sex of fish although the effects of environmental and nutritional parameters are inevitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Sturgeon
  • Acipenser persicus
  • Hematological parameters
  • Fingerlings
  • Juvenile
  • Broodstock