اثر تغذیه با جیره های حاوی ویتامین‌های C و E بر غلبه بر استرس ناشی از تراکم در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان

چکیده

تأثیر افزودن ویتامین­های  Cو E در جیره­های غذایی به مدت 6 هفته بر شاخص­های خونی بچه ماهیان قزل­آلای­ رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss) در دو تراکم مختلف پرورش مورد ارزیابی قرارگرفت. بچه ماهیان قزل­آلای­ رنگین­کمان با میانگین وزن اولیه (69/0 ± 6/9) گرم در دو تراکم 50 و 100 قطعه در 50 لیتر با 3 جیره غذایی با پروتئین و چربی یکسان غذادهی شدند. جیره­های غذایی شامل جیره 1 بدون افزودن ویتامین، جیره 2 با افزودن mg/kg 1500 ویتامین C و جیره 3 با افزودن mg/kg 600 ویتامین E بودند. تعداد 1350 عدد بچه­ماهی قزل­آلای­رنگین­کمان در 6 تیمار که هر تیمار شامل سه تکرار بود به صورت (0)۵۰T(با تراکم 50 و تغذیه شده با جیره 1)، (0)۱۰۰T (با تراکم 100 و تغذیه شده با جیره 1)، (C)۵۰T (با تراکم 50 و تغذیه شده با جیره 2)، (C)۱۰۰T (با تراکم 100 و تغذیه شده با جیره 2)، (E)5۰T (با تراکم 50 و تغذیه شده با جیره 3) و (E)۱۰۰T (با تراکم 100 و تغذیه شده با جیره 3) و به طور کاملاٌ تصادفی توزیع شدند. پس از 6 هفته غذادهی، میزان هموگلوبین، تعداد گلبول­های قرمز خون و میزان سدیم خون در تیمار­های ۱۰۰T به طور معنی­داری بیش از تیمار­های ۵۰T بود (05/0P<). میزان کورتیزول و گلوکز خون نیز در تیمارهای ۱۰۰T (بیشترین مقدار در (0)۱۰۰T) به طور معنی­داری بیش از تیمارهای ۵۰T(بیشترین مقدار در (0)۵۰T) بود (05/0P<). تیمارهای ۵۰T میزان آلبومین و پروتئین­کل­ خون بیشتری نسبت به تیمارهای ۱۰۰T داشتند (05/0P<). از لحاظ تعداد گلبول­های سفید خون و میزان پتاسیم خون در تیمارهای مختلف تفاوت معنی­دار مشاهده نشد (05/0P>). نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن ویتامین­های C و E به جیره غذایی در بالا بردن مقاومت بچه ماهیان در برابر شرایط استرس­زای محیطی ناشی از تراکم پرورش مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supplementary effects of dietary vitamins C and E on resistance against the stress of stocking density in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Zeinab Fazaei 1
  • Mir Masoud Sajjadi 2
  • Iman Sourinejad 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Marine and Atmospheric Sciences and Technologies, Hormozgan University, Bandar Abbas, Hormozgan, Iran
2 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran
چکیده [English]

Effects of vitamins C and E - supplemented diet on hematological indices of rainbow trout Oncorhynchus mykiss juveniles at two different densities were investigated in a 6-week trial. Rainbow trout juveniles (initial body weight of 9.6 ± 0. 69 g) at two stocking densities of 50 and 100 fish per 50 liters were fed three diets containing the same level of protein and fat, but with different levels of the vitamins. Experimental diets included diet 1 without vitamins, diet 2 supplemented with 1500 mg/kg vitamin C and diet 3 with 600 mg/kg vitamin E. A total number of 1350 rainbow trout  juveniles were devided in six treatments each with three replicates as T50(0) (density = 50, fed diet 1), T100(0) (density = 100, fed diet 1), T50(C) (density =  50, diet 2), T100(C) (density = 100, diet 2), T50(E) (density = 100, diet 3) and T100(E) (density = 100 diet 3). After a 6-week feeding, hemoglobin level, the number of red blood cells and sodium level were significantly higher in T100 treatments (P<0.05). Plasma glucose and cortisol were also significantly higher in T100 treatments (the highest in T100(0)) than in T50 treatments (the highest in T50(0)) (P<0.05). T50 treatments had higher levels of blood albumin and total protein (P<0.05). There were no significant differences in number of white blood cells and potassium level between treatments (P>0.05). According to the results, supplementing the diet of rainbow trout with vitamins C and E enhances fish resistance to the stressful environment caused by stocking density.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • Stress
  • supplementary Vitamin C and E
  • Hematological parameters