تأثیر نسبت‌های مختلف پروتئین خام به انرژی جیره بر شاخص‌های رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهیان بستر (Bester)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، سیستان و بلوچستان

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، سیستان و بلوچستان

3 گروه علوم دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر نسبت­های مختلف پروتئین خام به انرژی جیره بر شاخص­های رشد و ترکیبات بدن بچه ماهیان بستر می­باشد. بدین منظور، 180 قطعه بچه ماهی بستر با میانگین وزن و طول به ترتیب، 37/13 ± 4/358 گرم و 30/2 ± 38/47 سانتیمتر در سه تیمار (60 قطعه در هر تیمار) با سه تکرار اختصاص داده شدند. ماهیان با تیمارهای آزمایشی 12D و 3D به ترتیب حاوی 67/31، 54/35 و 86/40 درصد پروتئین خام و 4377، 4800 و 5344 کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی به مدت هشت هفته و روزانه به میزان 5/1 درصد وزن بدن تغذیه شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، ماهیان تغذیه شده با جیره‌های آزمایشی 23D نسبت به 1 D افزایش وزن، شاخص وضعیت، ضریب رشد ویژه، میانگین رشد روزانه، پروتئین تولید شده بیشتر و ضریب تبدیل غذایی کمتر را نشان دادند (05/0>P). مقایسه ترکیب شیمیایی لاشه ماهیان مورد آزمایش نیز تفاوت معنی­داری در بین تیمارها نشان داد (05/0>P). به طوری که بیشترین رطوبت، چربی و خاکستر لاشه در تیمار 2D و بیشترین پروتئین خام لاشه در تیمار 3D به دست آمد (05/0>P). با توجه به  نتایج به دست آمده در این تحقیق جیره حاوی 54/35 درصد پروتئین خام و 4800 کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی نسبت به سایر جیره‌های مورد آزمایش جهت تغذیه بچه ماهیان اقتصادی‌تر و ارجح‌تر می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different ratio of dietary crude protein / energy on growth indices and body composition in Bester juveniles

نویسندگان [English]

  • Ahmad Meftah Jokandan 1
  • Ahmad Gharaei 2
  • Javad Mirdar Harijani 1
  • Mostafa Yousef Elahi 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Sistan & Baluchistan, Iran
2 Department of Fisheries, Hamoun International Wetland Research Institute and Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Sistann & Baluchistan, Iran
3 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Sistan & Baluchistan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of different dietary crude protein/energy ratios on growth indices and body composition of Bester juveniles. Triplicate groups (60 individuals per group) of fish (average weight ± SD, 358.4 ± 13.37g) were fed with three diet (D1, D2 and D3) including 31.67%, 35.54% and 40.86% of crude protein and 4377, 4800 and 5344 kcal of energy/kg, respectively, during eight weeks based on 1.5% of biomass per day. The result showed different significant of growth parameters (P<0.05). Body weight increase, condition factor, specific growth rate, average daily growth, protein productive value, and feed conversion ratio (FCR) improved in D2 and D3 treatment groups compared with D1. Comparison of the carcass composition of examined fish showed significant different between treatment groups (P<0.05). Therefore, the highest moisture, lipid and ash level of carcass gained in fish fed with diet D2 (P<0.05). Also highest carcass crude protein recorded in fish fed with diet D3 (P<0.05). These results suggested that the diet including 35.54% of crude protein and 4800 kcal of energy/kg is economic and suitable for culture of juvenile Bester.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Specific growth rate
  • Feed conversion ratio
  • Protein efficiency
  • Feed ingredients
  • Bester