تأثیر جلبک خشک (کلرلای پودری) بر فاکتورهای رشد و ترکیبات بدنی روتیفر آب شور Brachionus plicatilis در مقایسه با جلبک‌های تازه (Isochrysis galbana و Nannochloropsis oculata)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات و آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی

2 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی

چکیده

تحقیقات مختلف اثبات کرده است که رشد و محتوای بیوشیمیایی روتیفرها می­تواند تحت تأثیر نوع غذا تغییر کند. ریز جلبک­ها به عنوان یکی از منابع غذایی مهم برای کشت روتیفرها به ویژه از لحاظ شاخص­هایی نظیر رشد، بقا، میزان پروتئین، چربی و اسیدهای چرب، ضروری هستند. در تحقیق حاضر اثر جلبک  خشک کلرلا (معادل وزنی جلبک­های تازه) در مقایسه  با جلبک­های تازه ایزوکرایسیس گالبانا و نانوکلروپسیس آکولاتا  با غلظت cell/mL 106×5  بر رشد و ترکیبات بدنی روتیفر آب شور بررسی شد. کشت روتیفرها در شرایط استاندارد و در ظروف پلاستیکی 500 میلی‌لیتری و با تراکم اولیه 30 عدد در میلی‌لیتر صورت گرفت. نتایج نشان داد که میزان رشد جمعیت روتیفرهای تغذیه شده با جلبک ایزوکرایسیس گالبانا (cell/mL106×5) بیش از روتیفرهای تغذیه شده با نانوکلروپسیس و پودر کلرلا است (05/0>P). بیشترین و کمترین نرخ رشد ویژه  به ترتیب در روتیفرهای تغذیه شده با جلبک ایزوکرایسیس گالبانا و پودر کلرلا مشاهده شد (05/0>P). بیشترین محتوای پروتئین در تیمار پودر کلرلا و حداکثر چربی در روتیفرهای تغذیه شده با جلبک ایزوکرایسیس گالبانا مشاهده شد. میزان اسید چرب غیر اشباع DHA و همچنین نسبت DHA/EPA در روتیفرهای تغذیه شده با جلبک ایزوکرایسیس گالبانا به طور معنی‌داری بیش از دیگر تیمارها بود، در حالی که میزان EPA در روتیفرهای تغذیه شده با نانوکلروپسیس آکولاتا به طور معنی­داری بیش از دیگر تیمـارها بود. بر اساس مطالعه حاضر جلبک خشک کلرلا نمی­تواند جایگزین بهتری برای جلبـک­های تازه در ایجاد رشد مناسب روتیفر B. plicatilis باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of dried algae (powdered chlorella) on growth factors and body composition of rotifer Brachionus plicatilis in comparison of fresh algae (Isochrysis galbana and Nannochloropsis oculata)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ahmadi 1
  • Nasrollah Ahmadifard 1
  • Ebrahim Hosain Najd-Gerami 2
1 Department of Fisheries and Aquaculture, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Iran
چکیده [English]

Various researches have proved that growth and biochemical content of rotifers can be affected by type and concentration of food. Microalgae as a source of food are essential for the rotifer rearing, especially for its growth, survival, protein, lipid and fatty acids contents. The present study was carried out to compare the effects of dried algae (powdered chlorella) (equivalent weight of fresh algae) on growth factor, and proximate body composition of rotifer Brachionus plicatilis in comparison with fresh algae (Isochrysis galbana and Nannochloropsis oculata) at 5×106 cells/mL. Rotifers were cultured in standard conditions in 500 mL plastic containers with initial density of 30 ind/mL. The results showed that the population growth rate of rotifers fed with I. galbana (5×106 cells/mL) was higher than the treatments fed with the chlorella powder and N. oculata (P<0.05).  High specific growth rate was in treatment fed with I. galbana (P<0.05), while the lowest was in rotifers fed with powdered chlorella. The protein and lipid contents were significantly higher in rotifers fed with chlorella powder and I. galbana, respectively. The highest DHA and DHA/EPA were significantly found in treatments fed with I. galbana, while the high amount of EPA was significantly showed in treatment fed with N. oculata. The present study showed that fresh algae can be better to create growth in marine rotifer than chlorella powder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isochrysis galbana
  • Nannochloropsis oculata
  • Powder chlorella
  • Growth
  • Reproduction
  • Marine rotifer