تعیین سطح مناسب پروتئین جیره ماهی دورگه ماش ماده (Aspius aspius ♀) و سفید نر (♂ Rutilus frisii)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان

2 مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسف پور، سیاهکل، گیلان

چکیده

 این مطالعه برای بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین جیره بر شاخص­های رشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه ماهی دورگه ماش ماده (Aspius aspius ♀)و سفید نر (Rutilus frisii ♂) طراحی شد. در این آزمایش تأثیر شش جیره حاوی سطوح مختلف پروتئین (28، 32، 36، 40، 44 و 48 درصد) و سطح انرژی یکسان به مدت 60 روز بر روی این ماهی مورد بررسی قرار گرفت. در هر تکرار 14 ماهی جوان با میانگین وزنی 72 /0 ± 5/28 گرم در یک مخزن گرد بتونی با حجم آبگیری 400 لیتر ذخیره‌سازی شد. ماهیان سه بار در روز تا حد سیری غذادهی شدند. نتایج نشان داد پروتئین جیره به صورت معنی‌داری بر کارایی غذا، نرخ رشد ویژه، کارایی پروتئین، افزایش وزن، وزن نهایی و فاکتور وضعیت تأثیرگذار است. با افزایش پروتئین جیره تا 36% این شاخص­ها به صورت معنی­داری افزایش یافت و پروتئین و خاکستر لاشه تحت تأثیر پروتئین جیره قرار گرفتند. به طوری که پروتئین لاشه با افزایش پروتئین جیره تا 36% افزایش و در تیمارهای تغذیه شده با جیره حاوی 48% پروتئین به صورت معنی­داری کاهش یافت. نتایج حاصل از این تحقیق اثبات  کرد که مناسب­ترین پاسخ رشد و ترکیبات لاشه در ماهی دورگه جوان ماش ماده و سفید نر در تغذیه با جیره حاوی 36% پروتئین به دست می‌آید. بنابراین جیره حاوی این مقدار پروتئین به عنوان یک جیره اقتصادی حاوی پروتئین کافی و مناسب برای رشد بهینه ماهی دورگه جوان ماش و سفید توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of appropriate dietry protein level of “Aspikutum”, a hybrid of Asp (Aspius aspius ♀) and Caspian Kutum (Rutilus frisii♂ )

نویسندگان [English]

  • Sajad Rostamipour 1
  • Bahram Falahatkar 1
  • Iraj Efatpanah 2
1 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran
2 Dr. Yousefpour Fish Hatchery Center, Siahkal, Guilan, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to determine the effects of dietary protein levels on growth performance and body biochemical composition of “Aspikutum”, a hybrid between Asp (Aspius aspius ♀) and Caspian Kutum (Rutilus frisii ♂). Six iso-energetic diets containing six protein concentrations (28, 32, 36, 40, 44 and 48%) were tested with triplicate groups for 60 days. Fourteen fish with mean initial weight of 28.5 ± 0.72 g were stocked in each replicate using circular concrete tanks containing 400 liter of water. Fish were hand fed three times daily to apparent satiation. Results showed that the feed efficiency, specific growth rate, protein efficiency ratio, final weight, weight gain and condition factor were significantly affectedby dietary protein. These parameters were increased with increasing dietary protein to 36% and decreased in more protein levels. Body protein and ash contents were significantly different among the treatments. Body protein content increased significantly with increasing dietary protein to 36% and then decreased in 48% protein level. The present study revealed that the best growth performance of Aspikutum juveniles was achieved at 36% dietary protein level. Hence, according to the results and the economic aspect, diet with 36% protein is recommended for rearing juvenile Aspikutum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth
  • Biochemical composition
  • Protein requirement
  • Hybrid
  • Kutum
  • Asp