تغییرات وزن نهایی، بازماندگی و اسیدهای چرب بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) تغذیه شده با کنجاله سویای پرتودهی و تخمیر شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، بوشهر

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران

3 پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای،کرج، البرز

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثر جایگزینی پودر ماهی با کنجاله سویا پرتودهی شده با اشعه گاما، تخمیر شده و ترکیبی از پرتودهی و تخمیر بر میانگین وزن نهایی، بازماندگی و ترکیب اسیدهای چرب بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) انجام گرفت. برای این منظور ابتدا کنجاله سویا پرتودهی و تخمیر گردید، سپس کیفیت پروتئین (با روش الکتروفورز SDS-PAGE) و میزان ترکیبات فنولی کل آن مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله بعد، کنجاله­های سویا در 5 تیمار شامل کنجاله سویای تیمار نشده (شاهد)، سویای تیمار شده با دوزهای 15 (ISB15) و 30 kGy  اشعه گاما (ISB30)، کنجاله سویای تخمیر شده با باکتری cerevisiae Saccharomyces (FSB) و کنجاله سویای پرتودهی (با دوز 15 kGy) و تخمیر شده جایگزین پودر ماهی گردید. بچه­ماهیان آزاد دریای خزر (در هر تکرار 14 عدد) با میانگین وزن 3/0 ± 1/2 گرم با استفاده از طرح کاملاً تصادفی در 5 تیمار و 3 تکرار به مدت 6 هفته غذادهی شدند. مقایسه الگوی پروتئین­ها در تیمارهای مختلف نشان داد در تیمار تخمیر شده (کنجاله سویای پرتودهی با دوز 15 kGy و تخمیر شده) زیر واحد اسیدی و قلیایی گلایسینین و بتا-کونگلایسینین کاهش یافته است. در پایان آزمایش میزان بازماندگی در همه تیمارها 100 درصد بود. مقایسه میانگین وزن بچه ماهیان نشان داد وزن نهایی گروه های تغذیه شده با جیره­های حاوی کنجاله سویا تخمیر شده و کنجاله سویا پرتودهی و تخمیر شده به طور معنی­داری بالاتر است (05/0>P). در مجموع نتایج مطالعه حاضر نشان داد بچه ماهیان آزاد تغذیه شده با کنجاله سویا فرآوری شده با ترکیبی از دو روش تخمیر و پرتودهی شده عملکرد رشد بهتری دارند و استفاده از پرتوی گاما می­تواند به عنوان رویکردی جدید برای کاهش مواد ضدمغذی کنجاله سویا مورد استفاده قرار گیرد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in final weight, survival and fatty acids composition of Caspian brown trout (Salmo trutta caspius) fed gamma-irradiated and fermented soybean meal

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Sotoudeh 1
  • Jamshid Amiri Moghaddm 2
  • Gholam Reza Shahoseini 3
  • Dara Bagheri 1
1 Fisheries Department, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Persian Gulf University, Boushehr, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, Iran
3 Nuclear Science and Technology Research Institute, Nuclear Agriculture Research School, Karaj, Alborz, Iran
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the effects of replacing fish meal with gamma-irradiated and fermented, or a combination of irradiation and fermentation soybean meal on average final weight, survival and fatty acid composition of Caspian brown trout (Salmo trutta caspius). For this purpose, soybean meal was treated using the above methods, and then the quality of protein (SDS-PAGE electrophoresis) and total phenolic compounds was evaluated. Fish meal was replaced by soybean meal in 5 diets, including untreated (control), treated with doses of 15 (15ISB) and 30 kGy (30ISB) gamma rays, fermented (with Saccharomyces cerevisiae) (FSB) and irradiated (at a dose of 15 kGy) and fermented (IFSB) soybean meal. Caspian brown trout with average weight of 2.1 ± 0.3 g were fed 5 dietary treatments (3 replicates) using a completely randomized design for 10 weeks. Comparison of proteins in different treatments showed that acidic subunit of the glycinin and β-conglycinin reduced in FISB (irradiated at a dose of 15 kGy and fermented soybean meal). At the end of the experiment, survival rate was 100% in all treatments. The average final weight of fish fed FSB and IFSB diets were significantly higher than the other groups (P<0.05). The present study reveals that Caspian brown trout fed with soybean meal processed with a combination of gamma irradiation and fermentation have better growth performance and gamma rays can be used as a new approach to reducing soybean meal antinutritious.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant protein
  • Antinutrients
  • Fermentation
  • Gamma irradiation
  • Salmo trutta caspius