تاثیر سطوح مختلف مکمل غذایی سلماناکس مایع بر پارامترهای رشد، تغذیه و فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسمای خون در فیل ماهیان (Huso huso Linnaeus, 1758) پرورشی درآب لب شور و محیط محصور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان

2 شرکت مادر تخصصی ماهیان خاویاری آشوراده، گلستان

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر سطوح مختلف پربیوتیک تجاری سلماناکس مایع بر عملکرد رشد، کارایی تغذیه، شاخص­های خونی و بیوشیمیایی سرم خون فیل ماهیان (Huso huso) در یک دوره غذادهی 120 روزه انجام شد. به این منظور، تعداد 120 عدد فیل ماهی پرواری با میانگین وزنی 26/0 ± 66/4 کیلوگرم در 12 عدد قفـس­ توری ساخته شده به ابعـاد  2  ×  1 × 20/1 متر در عمق 5/1 متری دریا قرار داده و در یک طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار آزمایشی و سه تکرار که شامل گروه شاهد (فاقد پربیوتیک) و تیمارهای آزمایشی حاوی  5/0، 1، 5/1 گرم بر کیلوگرم پر­بیوتیک در جیره غذایی بود، پرورش داده شدند. نتایج به دست آمده نشان داد استفاده از پر­بیوتیک سلماناکس مایع به خصوص در سطح 5/0 گرم بر کیلوگرم، بهبود معنی­دار نرخ وزن نسبی، درصد رشد روزانه، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و غذای نسبی خورده شده را به همراه داشت (05/0>p)، اما تأثیر معنی­داری بر نسبت کارایی پروتئین و چربی مشاهده نشد (05/0<p). همچنین، اندازه­گیری شاخص­های خونی حاکی از وجود اختلافی معنی­داری بین تیمارهای تحت تأثیر پر­بیوتیک در مقایسه با گروه شاهد در میزان هموگلوبین، حجم متوسط گلبولی، میانگین هموگلوبین گلبولی و غلظت متوسط هموگلوبین گلبولی بود (05/0>p). تجزیه و تحلیل داده­­های مربوط به شاخص­های  بیوشیمیایی بیانگر وجود اختلاف معنی­دار در میزان پروتئین کل، گلوکز و تری­گلیسرید خون فیل ماهیان بود. در مجموع، با توجه به نتایج به دست آمده، استفاده از سطح 5/0 گرم بر کیلوگرم از پر­بیوتیک سلماناکس مایع در جیره غذایی می­تواند به شکل مؤثری باعث ارتقای عملکرد رشد، کارایی تغذیه و شاخص های خونی فیل ماهیان پرورشی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of Celmanax dietary supplement on growth, nutrition and biochemical indices of blood plasma in beluga (Huso huso Linnaeus, 1758) cultured in brakish water and pen culture

نویسندگان [English]

  • Majid Rezaie 1
  • Hojatollah Jafaryan 1
  • Hadi Raeisi 1
  • Seyed Mostafa Aghilinejhad 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavoos University, Gonbad Kavoos, Golestan, Iran
2 Directory of Ashoradeh Sturgeon Specialist, Golestan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of different levels of Celmanax commercial prebiotic on growth performance, nutritional efficiency, blood and plasma biochemical indices in beluga, Huso huso (Linnaeus, 1758) in a 120-day feeding period. So that, 120 individuals of beluga with the average weight of 4.66 ± 0.26 kg were transferred to 12 holding cage nets, 1.20 × 1 × 2 m in size at a depth of 1.5 m with a completely randomized design as four treatments with three replications including control (without prebiotic) and three experimental treatments fed by diets containing 0.5, 1, 1.5 g/kg prebiotic. The results exhibited that adding Celmanax to the diet, especially 0.5 g/kg, significantly enhanced relative weight, daily growth rate, specific growth rate, feed conversion ratio and relative eating (p<0.05). However, no significant effect was observed in the protein and fat ratio (p>0.05). There were also no significant differences between the treatments fed by prebiotic compared to control with respect to hemoglobin, mean corposcular volume and mean corpuscular hemoglobin (p>0.05). Analyses on biochemical indices indicated that there were significant differences in total protein, glucose and triglyceride in blood plasma levels. Totally, according to the results, 0.5 g/kg Celmanax in diet can effectively enhance growth performance, nutritional efficiency and blood indices in cultured beluga.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Celmanax
  • Prebiotic
  • Blood indices
  • Huso huso
  • Beluga
  • Growth indices