مقایسه اثر رنگدانه آستازانتین، زردچوبه و جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر رشد، شاخص های ایمنی و رنگ پذیری ماهی اسکار سفید (Astronotus ocellatus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، گیلان

2 گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، گیلان

3 گروه شیلات، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، هرمزگان

4 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، هرمزگان

چکیده

در این مطالعه اثر چهار جیره آزمایشی شامل، جیره شاهد فاقد مواد رنگدانه ای، جیره حاوی آستازانتین، زردچوبه و جلبک اسپیرولینا(Spirulina platensis) بر رشد، ایمنی و رنگ پذیری ماهی اسکار سفید (Astronotus ocellatus) بررسی شد. به این منظور 120 عدد ماهی اسکار سفید با وزن متوسط 5/0 ± 5/7 گرم در 12 آکواریوم به تعداد مساوی 10 ماهی در هر آکواریوم و به طور کاملاً تصادفی توزیع شدند. بعد از تیماربندی، ماهیان به مدت 8 هفته با جیره­های غذایی فاقد افزودنی رنگدانه­ای، آستازانتین، پودر زردچوبه و پودر جلبک اسپیرولینا (هر یک به مقدار mg/kg 100) تغذیه شدند و در پایان دوره، شاخص­های رشد، ایمنی و رنگ پذیری اندازه گیری و بررسی شدند. اختلاف معنی­داری بین شاهد و تیمار تغذیه شده با mg/kg 100 آستازانتین در همه  شاخص­های رشد به غیر از شاخص وضعیت مشاهده شد (05/0p<). همچنین اختلاف معنی­داری از نظر درصد بازماندگی و ضریب رشد در تیمار 3، افزایش طول در تیمار 2 و ضریب تبدیل در تیمار 2 و 3 با شاهد وجود داشت (05/0p<). اختلاف معنی­داری بین فعالیت لایزوزیم در تیمار تغذیه شده با mg/kg 100 آستازانتین با دیگر تیمارها و شاخص ایمنی IgM بین شاهد و تیمار تغذیه شده با  mg/kg 100 اسپیرولینا مشاهده شد (05/0p<)، ولی در شاخص ایمنی ایمونوگلوبولین کل و میزان کاروتنوئید کل در خون، این اختلاف معنی دار نبوده است (05/0p>). اختلاف معنی داری در میزان شدت رنگ های اصلی و فرعی در برخی از تیمارها مشاهده شد (05/0p<). نتایج تحقیق حاضر نشان داد، رنگدانه­های مورد استفاده می توانند سبب بهبود فاکتورهای رشد، ایمنی و رنگی شدن در ماهی اسکار سفید شوند که در بین این رنگدانه­ها، آستازانتین عملکرد مطلوب­تری نسبت به دیگر رنگدانه­ها داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing effects of astaxanthin, turmeric and Spirulina platensis on growth, immunological parameters and coloration in white Oscar, Astronotus ocellatus

نویسندگان [English]

  • Abbas Abbas 1
  • Hossein Khara 2
  • Amirhoushang Bahri 3
  • Flora Mohammadizadeh 4
  • Abbas Hassaniniya 1
1 Young Researchers and Elites Club, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Guilan, Iran
2 Department of Fisheries, College of Natural Resources, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Guilan, Iran
3 Department of Fisheries, College of Agriculture, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Hormozgan, Iran
4 Young Researchers and Elites Club, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Hormozgan, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to determine the effects of four experimental diets on growth, immunological parameters, and coloration of the white Oscar, Astronotus ocellatus (Agassiz in Spix and Agassiz, 1831).  So that, 120 individuals, with an average weight of 7.5 ± 0.5 g, were randomly distributed in 12 aquaria (10 fish in each aquarium). The fish were fed with 4 diets as follows: pigment-free (as the control), astaxanthin, turmeric powder, and spirulina powder (100 mg kg-1) for eight weeks. At the end of the experiment, growth and immunological indices, as well as coloration were measured. There was a significant difference between control and the astaxanthin treatment in all growth indices except for condition factor (p<0.05). There were also significant differences between control and the spirulina treatment in the survival rate and growth rate; between control and the turmeric treatment in the increased length; and between control and turmeric and spirulina treatments in food conversion ratio (p<0.05). The results also indicated that there was a significant difference between the astaxanthin treatment and other treatments in lysozyme activity as well as between control and the spirulina treatment in terms of IgM level (p<0.05). However, such a significant difference was not observed in total immunoglobulin and total carotenoids (p>0.05). There was a significant difference between some treatments in the intensity of primary and secondary colors (p<0.05). The findings exhibited that all three types of pigments employed in this study could improve the growth factors, immunological parameters, and coloration of white Oscar; however, astaxanthin outperformed the others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carotenoid
  • Astaxanthin
  • Oscar fish
  • Turmeric
  • Lysozyme