تاثیر نانو سلنیوم نفوذ پذیر شده با هیپوکلریت سدیم بر برخی شاخص های ایمنی و فراسنجه‌های خونی در مراحل مختلف زندگی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، گلستان

چکیده

سلنیوم یکی از مواد معدنی کمیاب است که برای رشد و عملکرد فیزیولوژیک طبیعی آبزیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این آزمایش به مدت 60 روز، اثرات سطوح مختلف نانوذره سلنیوم بر برخی پارامتر‌های ایمنی و فراسنجه‌های خونی در ماهیانی که در مراحل مختلف تحت تیمار قرار گرفته بودند، بررسی شد. این آزمایش، در 3 مرحله تکاملی (تخم، آلوین و شروع تغذیه آغازین)، ضمن نفوذ پذیر شدن با هیپوکلریت سدیم، تحت تیمار حمام با غلظت­های صفر (شاهد)،  5/0، 1 و  5/1 میلی گرم در لیتر نانوذره سلنیوم هر یک با 3 تکرار قرار گرفتند. بیش‌­ترین میزان لیزوزیم در ماهیانی که در مرحله آلوین در معرض غلظت 1 میلی­گرم در لیتر نانوسلنیوم قرار گرفتند (05/0>p) و کم‌­ترین میزان آن نیز در تیمار شاهد مشاهده شد. میزان ایمونوگلوبولین در ماهیانی که در مرحله آلوین در معرض غلظت­های 1 وmg/L  5/1 نانوذره قرار گرفتند، به­طور معنی­دار بیش­ از گروه شاهد و دیگر تیمارهای آزمایشی بود (05/0>p). نتایج شمارش گلبول‌های سفید نشان داد که بیش‌­ترین تعداد گلبول سفید در غلظت­های 5/1 و  mg/L 1 نانوذره سلنیوم در مرحله آلوین مشاهده می­شود. همچنین، تعداد گلبول­های سفید در گروه شاهد به طور معنی­دار کم­تر از دیگر تیمارهای آزمایشی بود (05/0>p). تعداد گلبول­های قرمز در تمامی غلظت­ها در ماهیانی که در مرحله آلوین تحت تیمار نانوذره قرار گرفتند، به طور معنی­دار بیش‌ از گروه شاهد بود (05/0>p). بیش­­ترین میزان هموگلوبین و هماتوکریت در تیمار‌های مرحله آلوین و کم‌­ترین میزان هموگلوبین و هماتوکریت در گروه شاهد مشاهده شد، به طوری که تیمار‌های آلوین اختلاف معنی­داری را با گروه شاهد نشان دادند (05/0>p). به طور کلی غلظت mg/L 1 نانو ذره سلنیوم در مرحله آلوین برای حمام دادن و نفوذ پذیری در بدن بهترین غلظت و بهترین زمان از دوره تکاملی قزل‌آلای رنگین کمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Nano-selenium on some immune and hematological indices in different life stages of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss permeabilized by sodium hypochlorite

نویسندگان [English]

  • sanaz aleieh
  • Ali Hajibeglou
  • Mohammad Sudagar
Department of Aquaculture, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Golestan, Iran
چکیده [English]

Selenium is a trace element important for the normal growth and physiological functions in aquatic animals. In this experiment, its effects on the immune and hematological indices were studied in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) at different stages for 60 days. The experiment was carried out on 3 life stages (egg, alevin, fry), exposed to 0 (control), 0.5, 1 and 1.5 mg/L selenium nanoparticles each with 3 repetitions once penetrating with sodium hypochlorite. The results exhibited that the highest lysozyme level was observed in the fish exposed to 1 mg/L nano selenium in the alevin stage (p<0.05), while the lowest was reported in the control group. Immunoglobulin levels in the alevin stage at 1 and 1.5 mg/L nanoparticles were significantly higher than the control group and also than the other experimental treatments (p<0.05). The highest numbers of white blood cells were found at treatments exposed to 1.5 and 1 mg/L in the alevin stage, while the cell number in the control group was significantly lower than in the other treatments (p<0.05). Besides, the numbers of red blood cells in all treatments during the alevin stage were significantly higher than in the control group (p<0.05). The highest hemoglobin and hematocrit levels were observed in the treatments during alevin stage, while the lowest levels were found in the control group, such that the differences were significant (p<0.05). In total, exposing to 1 mg/L selenium nanoparticles in the alevin stage is the best concentration during the exact life time for rainbow trout growth and development.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selenium nanoparticles
  • Immunological indices
  • Hematological indices
  • Oncorhynchus mykiss