اثر افزودن ملاس در آب و جیره غذایی ماهی کپور بر شاخص های رشد، ایمنی، بیوشیمیایی خون، آنزیم‌های گوارشی و کیفیت آب محیط پرورش در روش بایوفلاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان

چکیده

این مطالعـه به­منظور تعـیین اثرات افزودن مـلاس (در آب و غذا) بر عمـلکرد رشد، فعـالیت آنزیـم­های گوارشـی و ایمنی غیر­اختصاصی ماهی کپور معمولی در  روش بایوفلاک انجام شده است. کپور معمولی (با  35/0 ± 06/12 گرم میانگین وزن اولیه) در 3 تیمار با سه تکرار به مدت 7 هفته با افزودن روزانه ملاس چغندر­قند به عنوان منبع کربن برای حفظ نسبت کربن به ازت (1:15) پرورش داده شد که شامل: افزودن ملاس به آب (MW) و غذا (MF) و آب بدون افزودن ملاس (شاهد) بود. کیفیت آب (آمونیاک و نیترات) بین تیمارهای مختلف آزمایشی تفاوت معنی­دار آماری نداشت. عملکرد رشد و تغذیه به­طور معنی­دار در تیمار دریافت­کننده ملاس نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود (05/0>p). آنزیم­های گوارشی آمیلاز، لیپاز و پروتئاز تفاوت معنی­دار آماری بین تیمارهای آزمایشی داشت. فعالیت پروتئاز در تیمارهای MW و MF به­طور معنی­داری بیش از تیمار شاهد بود. سطوح ایمونوگلوبین و لایزوزیم پلاسمای خون ماهی پرورش یافته در روش بایوفلاک (MW و MF) به­طور معنی­دار بیش از گروه شاهد بود، در­حالـی­که کورتیـزول سـرم در تیمـار دریافـت­کننده ملاس به­طور معنـی­دار پاییـن بود. به­طورکلی، یافته­های کنونی نشان داد که ملاس را می­توان به­عنوان افزودنی­ کاربردی خوراکی برای ماهی کپور معمولی درنظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of adding molasses in water and diet of common carp on growth, blood biochemical indices, digestive enzymes and water quality in a biofloc system

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khademi Hamidi
  • Hossein Adineh
  • Mohammad Harsij
  • Hosna Gholipour Kanani
Department of Fisheries, Faculty of Agriculture Sciences and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Golestan, Iran
چکیده [English]

This study was carried out to evaluate the effects of adding molasses (in water and diet) on growth performance, digestive enzyme activity and non-specific immunity of Cyprinus carpio in a biofloc system. Common carp (12.06± 0.35 g mean initial weight) were cultured in 3 treatments with triplicate for 7 weeks with daily addition of sugar beet molasses as carbon source to maintain the C/N ratio (1:15) which included: addition molasses to water (MW) and feed (MF) in biofloc system and clean water control without molasses addition (control). There was no statistically significant difference in water quality (ammonia and nitrate) between different experimental treatments. The growth and feed performance were significantly higher in the receiving molasses treatment than the control (P<0.05). The digestive enzymes of amylase, lipase and protease had a significant statistical difference between experimental treatments (P<0.05). Protease activity was significantly higher in MW and MF treatments than control. Plasma immunoglobulin and lysozyme levels of fish cultured were significantly higher in the biofloc system (MW and MF) than in the control, whereas plasma cortisol was significantly lower in receiving molasses treatment. Overall, the present findings suggested that molasses can be taken into account as functional feed additives for Cyprinus carpio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common carp
  • Molasses
  • Biofloc
  • Production efficiency