تاثیر ریزپوشانی Pediococus acidilactici بر عملکرد رشد، ترکیب بدن و فلور باکتریایی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران

2 گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، تهران

3 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، گلستان

چکیده

تحقیق حاضر به منظور ارزیابی تأثیر پروبیوتیک Pediococus acidilactici ریزپوشانی شده با آلژینات و نشاسته مقاوم ذرت پوشش داده شده با کیتوزان، بر شاخص­ های رشد، فلور باکتریایی روده و ترکیب شیمیایی لاشه قزل­آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss) انجام شد. ماهی قزل­آلای رنگین­ کمان با میانگین وزنی 32/0 ± 41/18 گرم به مدت 60 روز با جیره­ های غذایی شامل: پروبیوتیک ریزپوشانی شده، پروبیوتیک آزاد، جیره حاوی دانک­ های بدون باکتری (کنترل مثبت) و جیره شاهد فاقد پروبیوتیک تغذیه شدند. نتایج نشان داد که مـیزان ضریب رشد، درصد افزایش وزن بدن و ضریب تبـدیل غذایی در گروه ­های مختلف اختلاف معنی­دار نداشتند. بالاترین تعداد باکتری­های اسید لاکتیک روده در ماهیانی که باکتری پوشش داده شده را دریافت کردند دیده شد، در حالی که کمترین مقدار مربوط به گروه شاهد بود (05/0p<). بیشینه پروتئین و چربی لاشه در تیمار حاوی باکتری ریزپوشانی شده و بیشینه خاکستر لاشه در تیمار شاهد مشاهده شد (05/0p<). نتایج نشان می­دهد که استفاده از P. acidilactici ریزپوشانی شده سبب بهبود عمـلکرد رشد، ترکیب بدن و فلـور باکتریایی روده ماهی قزل­آلای رنگین­کمان م ی­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of microencapsulation of Pediococus acidilactici on growth performance, body composition and the bacterial flora of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Yalda Hooshyar 1
  • Abdolmohammad Abedian Kenari 1
  • Hasan Gandomi 2
  • Hamed Paknejad 3
1 Department of Aquaculture, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, Mazandaran, Iran
2 Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Golestan, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to evaluate the effect of probiotic bacteria Pediocucus acidilactici encapsulated with alginate and resistant starch (Hi maize) coated by chitosan, on growth indices, intestinal flora and carcass composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Rainbow trout fingerling with an average weight of 18.41 ± 0.32 g were fed with diets including: encapsulated probiotic, free probiotic, diet containing capsules free of bacteria (positive control) and control diet containing no probiotics for 60 days. The results exhibited that there were no significant differences in growth rate, weight gain, specific growth rate and feed conversion ratio in different groups. The highest number of lactic acid bacteria was found in the fish received the encapsulated bacteria while the lowest was in the control group (p<0.05). Maximum carcass protein and fat contents were observed in encapsulated bacteria treatment and maximum carcass ash was in control group (p<0.05). Totally, the results suggest that encapsulated P. acidilactici improves the growth performance, body composition and bacterial flora of rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pediococus acidilactici
  • encapsulation
  • probiotic
  • intestinal bacterial flora
  • Oncorhynchus mykiss