تاثیر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره بر شاخص های رشد، بیان ژن های درگیر در ایمنی (لایزوزیم و فاکتور نکروز دهنده تومور-یک آلفا) و اشتها (گرلین) در گورخر ماهـی (Danio rerio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، گلستان

2 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، ورامین، تهران

چکیده

مطالعه حاضر برای ارزیابی تأثیر سطوح مختلف پروتئین و چربی جـیره بر بیان ژن­هـای درگیر در ایمنی (لایزوزیم و TNF- 1α) و اشتها (گرلین) در گورخر ماهی انجام شد. به این منظور 9 جیره با سه سطح پروتئین (25، 30 و 35%) و سه سطح چربی (4، 8 و 12%) تهیه و 135 قطعه بچه مـاهی به­صورت گـروه­های 5 تایی با میـانگین وزن بـدن (± انحـراف معیار) 02/0 ± 23/1 گرم به­طور تصادفی در 27 آکواریوم 30 لیتری توزیع و 3 بار در روز به مدت 4 ماه تغذیه شدند. طرح آزمایش به صورت فاکتوریل بود و نتایج نشان داد با افزایش پروتئین جیره شاخص­های رشد (وزن نهایی، افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی) و میزان بیان ژن­های ایمنی و اشتها در تیمار 35­% پروتئین افزایش معنی­داری داشت (05/0p<). شاخص­های رشد و بیان ژن لایزوزیم در تیمار 12% چربی نسبت به دیگر تیمارها و بیان ژن گرلین در تیمار 12­% چربی نسبت به 4% (05/0p<) و بیان ژن TNF- 1α با افزایش سطوح چربی جیره افزایش یافت (05/0p>). اثر متقابل پروتئین و چربی نیز باعث افزایش شاخـص­های رشد و بیـان ژن­های ایمنی و گرلین شد (05/0p<)، به­طوری­که بالاترین میزان رشد و بیان ژن در تمامی ژن­های مورد بررسی در تیمار 35% پروتئین و 12% چربی مشاهده شد. یافته­های تحقیق حاضر مشخص کرد که پروتئین و چربی جیره می­توانند در بهبود عملکرد دستگاه ایمنی و اشتها در گورخر ماهی نقش داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of dietary protein and lipid on expression of genes involved in immunity (lysozyme and TNF- 1α) and appetite (ghrelin) of Zebrafish, Danio rerio

نویسندگان [English]

  • Farideh Riki 1
  • Mohammad Sudagar 1
  • Hamed Paknejad 1
  • Siamak Yousefi Siyahkalrudy 2
1 Department of Aquaculture, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Department of Biology, Islamic Azad University (Varamin Branch - Pishva), Varamin, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to evaluate the effects of different levels of dietary protein and lipid on the expression of genes involved in immunity (lysozyme and TNF- 1α) and appetite (Ghrelin) in zebrafish, Danio rerio. So that, 9 diets with 3 protein levels (25, 30 and 35%) and 3 lipid levels (4, 8 and 12%) were prepared. One hundred and thirty five fish, 5 in each group, with an average weight of 1.23 ± 0.02 (g) were randomly distributed into 27 aquaria (20-liter) and fed 3 times daily during 4 months. A factorial experimental design was used for this study. The results revealed that the growth parameters (final weight, body weight gain, body weight gain percentage, specific growth rate and feed conversion ratio) and expression of immune and appetite genes increased significantly by increasing dietary protein levels in the treatment fed with 35% protein (p<0.05(. Increasing dietary lipid increased lysozyme expression and growth indices in fish fed with 12% lipid compared to other treatments; increased ghrelin gene expression in 12% compared to 4% significantly (p<0.05) and also insignificant increased TNF-1α expression (p>0.05). The combined effects of protein and lipid increased the lysozyme, TNF- 1α and ghrelin gene expression (p<0.05). The highest gene expression among all genes was observed in the diets containing 35% protein and 12% lipid. These findings revealed that dietary protein and lipid can enhance the function of immune system and appetite in zebrafish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zebrafish
  • Nutrition
  • Immunity
  • Growth
  • Gene expression