اثر استفاده از سطوح مختلف پودر هویج بجای آستاگزانتین سنتتیک در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان: بررسی اثرات بر رشد و شاخص های بیوشیمیایی سرم خون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، البرز

چکیده

در این تحقیق بررسی امکان استفاده از سطوح مختلف پودر هویج با آستاگزانتین سنتتیک در جیره غذایی ماهی قزل­آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با هدف تاثیر آن بر میزان رشد و شاخص­های بیوشیمیایی سرم خونی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 6 جیره آزمایشی شامل جیره شاهد (بدون جایگزینی)، جیره حاوی آستاگزانتین سنتتیک و چهار جیره دیگر که به تدریج پودر هویج جایگزین آستاگزانتین سنتتیک موجود در جیره (در سطوح 25، 50، 75 و 100 درصد) شده بود، تهیه گردید. آنگاه به مدت 60 روز به بچه ماهی با میانگین وزنی 3/0 ± 50 گرم خورانده شد. نتایج عملکرد رشد نشان داد که جایگزینی پودر هویج به طور معنی­داری سبب افزایش وزن و ضریب رشد ویژه می­گردد و بالاترین افزایش وزن و بهترین ضریب تبدیل غذایی در تیمارهایی با 75 و 100 درصد جایگزینی به دست آمد (05/0p<). میزان لایزوزیم، آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینوترانسفراز، اسپارتات آمینوترانسفراز، گلوکز، پروتئین تام و کورتیزول خون ماهیان مورد بررس نشان داد که این جایگزینی بر مقادیر این شاخص­ها موثر است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که امکان جایگزینی کامل آستاگزانتین سنتتیک با پودر هویج (100% جایگزینی) در جیره ماهی قزل­آلا وجود داشته و از این رهگذر می­توان از خروج ارز از کشور جلوگیری نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Replacement of carrot powder with synthetic astaxanthin in the rainbow trout diet: effect on the growth performance and blood parameters

نویسندگان [English]

  • Ali Beygi Kaleshtari
  • Seyed Vali Hosseini
  • Mehrdad Farhangi
  • Gholamreza Rafiee
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Alborz, Iran
چکیده [English]

In this study, replacement of carrot powder with synthetic astaxanthin (SA) in the rainbow trout diet was examined by some growth parameters (final weight, specific growth rate, condition factor, protein efficiency ratio (FCR), food conversion ratio and daily food intake) and blood indices (cortisol, glucose, total protein, alkaline phosphatase, alanine aminotransferase, asparate aminotransferase and lysozyme). For this purpose, 6 diets including control (no replacement), diet with 100% astaxanthin (at 100 mg/kg of diet) and four diets with partial and total replacement of SA by carrot powder (25, 50, 75 and 100%) were prepared. Growth performance indicated that replacement of SA by carrot powder caused effect on the weight gain and specific growth rate (p<0.05). With the increase of carrot powder in the fish diet, weight gain increased and FCR more reduced. The best results were obtained in the treatment that carrot powder replaced over 75% in the diet. Therefore, replacement of SA with carrot powder is fully possible in the rainbow trout diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carrot powder
  • Growth indices
  • Pigment
  • Rainbow trout