تاثیر گلوتامین بر آنزیم‌های گوارشی و ساختار روده بچه تاسماهیان سیبری (Acipenser baeri , Brandt 1869)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده آبزی پروری آب‏های داخلی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران

چکیده

تاسماهی سیبری گونه مناسبی برای استفاده در صنعت آبزی­پروری است. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر گلوتامین روی آنزیم­های گوارشی و ساختار بافتی روده بچه تاسماهی سیبری و آگاهی از مقادیر بهینه گلوتامین در شرایط پرورش به مدت هشت هفته در مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی انجام شد. این بررسی روی 126 قطعه ماهی با میانگین وزنی 56/7 ± 71/45 گرم در شش تیمار (شاهد، 5، 10، 15، 20 و 30 گرم گلوتامین در هر کیلوگرم غذا) و سه تکرار انجام شد. جهت سنجش فعالیت آنزیم­های گوارشی، روده ماهیان آماده شد و برای سنجش فعالیت آنزیم لیپاز، پروتئاز و آمیلاز به ترتیب از امولسیون صمغ عربی-روغن زیتون، محلول آزوکازئین 5/2 درصد و نشاسته به­عنوان سوبسترا استفاده شد. جهت بررسی طول پرز و اپی­تلیوم روده یک سانتی­متر از بافت روده در محلول بوئن فیکس شد. سپس، نمونه‌ها آبگیری، شفاف­سازی، پارافینه و قالب­گیری شدند. پس از برش‌ بافتی قالب‌ها، رنگ­آمیزی به روش ائوزین-هماتوکسیلین انجام شد. نتایج نشان داد که آمیلاز، پروتئاز و لیپاز بین تیمارهای مختلف دارای اختلاف معنی­دار بودند (05/0p<). بیشترین میزان آمیلاز و لیپاز روده در تیمار پنجم (30 گرم گلوتامین) و بیشترین پروتئاز روده در تیمار چهارم (20 گرم گلوتامین) مشاهده شد. هم­چنین، اندازه طول پرز و اندازه اپی­تلیوم روده بین تیمارهای مختلف دارای اختـلاف معنی­دار بودند (05/0p<). بیشترین طول پرز روده در تیمار چهارم (20 گرم گلوتامین) و بیشترین اندازه اپی­تلیوم روده در تیمار پنجم (30 گرم گلوتامین) مشاهده شد. با توجه به بالاترین میزان ترشح آنزیم­های آمیلاز، پروتئاز و لیپاز و بیشترین طول پرز و اندازه اپی­تلیوم روده در تیمارهای چهارم و پنجم (20 و 30 گرم گلوتامین)، می­توان گفت که این سطوح از آمینواسید گلوتامین توانست تاثیر مثبتی بر ساختار فیزیولوژی روده و آنزیم­های گوارشی روده تاسماهی سیبری بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of glutamine on digestive enzymes and intestinal structure of Siberian sturgeon (Acipenser baeri, Brandt 1869)

نویسندگان [English]

  • Saman Darvishi 1
  • Hossein Khara 1
  • Mohaddeseh Ahmadnezhad 2
1 Department of Fisheries, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Guilan, Iran
2 Iranian Fisheries Science Research Institute, Inland Waters Aquaculture Research Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Anzali, Guilan, Iran
چکیده [English]

The Siberian sturgeon is a suitable species for using in aquaculture industry. The purpose of this study was to investigate the effect of glutamine on intestinal digestive enzymes and histological structure of intestine in Siberian sturgeon and to determine the optimal amount of glutamine in rearing conditions. This study was performed on 126 fish with a mean weight of 45.71 ± 7.56 g in six treatments (control, 5, 10, 15, 20 and 30 g glutamine /kg feed) and three replicates during 8 weeks in Shahid Dr. Beheshti Sturgeon Restoration and Genetic Conservation Center in Sangar, Rasht. Fish intestine was prepared for study the digestive enzymes activity and Arabic gum-olive oil emulsion, azocasein 2.5% and starch were used as substrate to measure lipase, protease and amylase enzymes, respectively. For examination of villus length and intestinal epithelium, 1 cm of intestinal tissue was fixed in Bouin's solution. The samples were then dehydrated, clarified, paraffin-embedded and molded. After sectioning tissue, staining was performed by eosin-hematoxylin method. The results showed that amylase, protease and lipase were significantly different between treatments (p<0.05). The highest amount of amylase and lipase levels was observed in treatment of 30 g glutamine and the highest amount of protease was in treatment of 20 g glutamine. Also, the size of intestinal villi length and intestinal epithelium were significantly different among treatments (p<0.05). The highest intestinal villi length was observed in treatment of 20 g glutamine and the highest intestinal epithelium was seen in treatment of 30 g glutamine. Because of the highest secretion of amylase, protease and lipase enzymes and the highest villus length and intestinal epithelium in treatments of 20 and 30 g glutamine, these levels could have a positive effect on the structure of intestinal physiology and the digestive enzymes in this fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glutamine
  • Digestive enzymes
  • Intestinal structure
  • Siberian sturgeon