اثر سطوح مختلف بتائین جیره بر عملکرد رشد و ترکیب شیمیایی لاشه بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان

2 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثر سطوح مختلف بتائین شامل صفر (شاهد)، 5/0، 1 و 2 درصد بر عملکرد رشد و ترکیب شیمیایی لاشه بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) طراحی و اجرا گردید. تحقیق مورد نظر دارای 4 تیمار و هر تیمار دارای 3 تکرار بود. تعداد 180 قطعه بچه ماهی ازون برون با میانگین وزنی 4 ± 32 گرم (میانگین وزن ± نحراف معیار) به طور تصادفی در 12 تانک فایبرگلاس 500 لیتری (در هر تانک 15 عدد ماهی) به مدت 60 روز تغذیه شدند. ماهیان سه بار در روز و بر اساس اشتها به صورت دستی غذادهی شدند. نتایج نشان داد در میزان افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، فاکتور وضعیت، ضریب تبدیل غذایی و بازماندگی تفاوت معنی­دار آماری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد (05/0<p)، ولی افزودن سطوح مختلف جاذب بتائین به جیره ماهی ازون برون تاثیر معنی­داری بر ترکیبات بدن ماهی ازون برون داشت (05/0>p)، به‌طوری که پروتئین بدن تیمار تغذیه شده با غذای 2% بتائین، نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی­داری را نشان داد. چربی بدن تیمار تغذیه شده با غذای 2% بتائین، نسبت به تیمار شاهد کاهش معنی­داری را نشان داد. میزان رطوبت بدن تیمار تغذیه شده با غذای 2% بتائین و تیمار تغذیه شده با غذای 1% بتائین، نسبت به تیمار شاهد کاهش معنی­داری را نشان داد. میزان خاکستر بدن در تیمارهای مختلف اختلاف معنی­داری را نشان نداد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد استفاده از بتائین گرچه فاقد اثر معنی­دار مثبت بر عملکرد رشد بود، اما باعث بهبود ترکیب شیمیایی لاشه در بچه ماهی ازون برون شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of dietary betaine on growth performance and carcass chemical composition of Stellate sturgeon (Acipenser stellatus) fingerling

نویسندگان [English]

  • Maryam Norouzizadeh 1
  • Hamid Allaf Noveirian 1
  • Ali Hosseinpour 2
  • Mir Masoud Sajjadi 1
1 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran
2 International Sturgeon Research Institute of the Caspian Sea, Agricultural Research,Education and Extension Organization, Rasht, Guilan, Iran
چکیده [English]

This study was designed to investigate the effects of different levels of betaine including zero (control), 0.5, 1 and 2% on growth performance and carcass chemical composition of Stellate sturgeon (Acipenser stellatus) fingerlings. Experiment was performed with 4 treatments with 3 replications. One hundred and eighty Stellate sturgeon fingerlings with an average weight of 32 ± 4 g )± standard deviation( were randomly fed in 12 fiberglass tanks (500 L capacity) for 60 days. Fish were hand-fed based on appetite 3 times per day. Diets were used in this experiment contained different levels of betaine concentration 0 (control), 0.5, 1 and 2%. The results showed that there was no significant difference between different treatments on weight gain, specific growth rate, condition factor and feed conversion ratio )p>0.05(, but different levels of betaine resulted significant differenc on body compositions (p < 0.05). The body protein in 2% betaine showed significant increase in comparsion with control. The body lipid in 2% betaine showed significant decrease in comparsion with control and treatment that was fed with 0.5% betaine. The body moisture in 2% betaine and treatment that was fed with 1% betaine showed decrease in comparsion with control treatment. There was no significant difference in body ash in different treatments. The present study reveals that the use of betaine, although not having a significant positive effect on growth performance, but would improve the carcass chemical composition in the Stellate sturgeon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attractants
  • Growth
  • Chemical composition
  • Sturgeon