تأثیر سطوح مختلف مکمل های آنتی اکسیدانی ریزپوشانی شده بر عملکرد رشد و تغذیه، ترکیبات بدن و برخی شاخص های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل، زابل، سیستان و بلوچستان

چکیده

این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر سطوح مختلف مکمل آنتی اکسیدانی ریزپوشانی شده (نانوسلنیوم، ویتامین E و C) بر عملکرد رشد، ترکیبات بدن و برخی شاخص­های بیوشیمیایی خون ماهی قزل­آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss) انجام شد. ماهی­ها با میانگین وزن 36/0± 07/9 گرم در 12 مخزن توزیع و به 4 گروه آزمایشی تقسیم شدند: تیمار 1 (نانوسلنیوم: 1/0، E: 30 و C: 100 میلی­گرم در کیلوگرم)، تیمار 2 (نانوسلنیوم: 2/0، E: 60 و C: 200 میلی­گرم در کیلوگرم)، تیمار 3 (نانوسلنیوم: 3/0، E: 90 و C: 300 میلی­گرم در کیلوگرم) و غذای تجاری به­عنوان شاهد استفاده شد. نتایج نشان داد افزودن مکمل­های آنتی اکسیدانی ریزپوشانی شده به رژیم­های غذایی ماهی منجر به افزایش رشد نهایی، نسبت کارایی پروتئین و چربی شد، در حالی که ضریب تبدیل غذا تفاوت معنی دار آماری نشان نداد. ترکیبات بدن مانند پروتئین و چربی نیز بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی­داری نداشت (05/0<p). فعالیت لیزوزیم و آنزیم سوپراکسید دیسموتاز سرم در ماهیان تغذیه شده با مکمل غذایی به­طور معنی­دار در مقایسه با شاهد افزایش یافت (05/0>p). آنزیم آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز افزایش معنی­داری در تیمار 3 داشت، در حالی که آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز در ماهی تغذیه شده با مکمل­های آنتی اکسیدانی نسبت به شاهد کاهش معنی­داری نشان داد (05/0>p). نتایج حاضر حاکی از اثرات مفید نانوذرات سلنیوم، ویتامین E و C ریزپوشانی شده بر روند رشد و پاسخ ایمنی ماهی قزل­آلای رنگین کمان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of microencapsulated antioxidant supplementation on growth and feed performances, body composition and some blood indices in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss

نویسندگان [English]

  • Hossein Adineh 1
  • Mohammad Harsij 1
  • Mehdi Asadi 1
  • Ehsan Ahmadifar 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture Sciences and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Golestan, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Sistan & Baluchistan, Iran
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the effects of different levels of microencapsulated antioxidant supplementation (Nano-selenium, Vitamins E and C) on growth performance, body composition and some blood biochemical indices in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Fish with an average weight of 9.07 ± 0.36 g were distributed into 12 tanks and divided into four experimental groups: treatment 1 (N-Se; 0.1, E; 30 and C; 100 mg/kg), treatment 2 (N-Se; 0.2, E; 60 and C; 200 mg/kg), treatment 3 (N-Se; 0.3, E; 90 and C; 300 mg/kg) and commercial diet as control. The results exhibited that the fish fed with diets containing additional microencapsulated antioxidant supplementation induced higher final growth, weight gain, the protein and lipid efficiency ratios, while had no different in feed conversion ratio. The body composition such as protein and lipid did not exhibit significant differences between the treatments. The serum lysozyme activity and superoxide dismutase enzyme were significantly elevated in fish fed with supplemented diet compared to the control. The alanine aminotransferase and alkaline phosphatase significantly increased in the three treatments whereas aspartate aminotransferase reduced in fish fed with antioxidant supplementation compared to the control. The present results indicated the beneficent effects of microencapsulated Nano Se and vitamins E and C on growth rate and immune response in rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oncorhynchus mykiss
  • Microencapsulated supplementation
  • Growth performance
  • Blood indices