تأثیر مکمل‌یاری سین‌بیوتیک بایومین ایمبو بر تغییرات آنزیم‌های دخیل در دفاع آنتی‌اکسیدانی، گوارشی و جمعیت میکروبی روده ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، سیستان و بلوچستان

چکیده

در سالیان اخیر به استفاده از مکمل­های غذایی به­خصوص سین­بیوتیک­ها در جیره غذایی ماهیان پرورشـی به دلیل اثــرات ســودمند آنها بر سلامتی ماهیان توجه شده است. در این مطالعه اثرات سطوح مختلف سین­بیوتیک بایومین ایمبو بر آنزیم­های آنتی­اکسیدانی، گوارشی و فلور باکتریایی ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) بررسی شد. 120 قطعه بچه­ماهی با میانگین وزنی 43/0 ± 92/3 گرم در آکواریوم­های 60 لیتری به تعداد 10 قطعه در هر آکواریوم با جیره­های حاوی 5/0، 1 و 5/1 گرم سین بیوتیک در هر کیلوگرم غذا و گروه شاهد به مدت 60 روز تغذیه شدند. تغذیه در حد سیری و به روش دستی انجام شد. در پایان دوره آزمایش، روده ماهیان خارج و فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدانی شامل سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و گلوتاتیون اس- ترانسفراز و همچنین، آنزیم­های گوارشی شامل لیپاز، آمیلاز، آلکالین فسفاتاز، پروتئاز، پپسین و کیموتریپسین و فلور باکتریایی بررسی شدند. طبق نتایج فعالیت سوپراکسید دیسموتاز در سطوح 1 و 5/1 گرم  و گلوتاتیون اس-ترانسفراز و گلوتاتیون ردوکتاز در سطح 1 گرم سین­بیوتیک در هر کیلوگرم غذا در مقایسه با تیمار شاهد افزایش معنی­دار داشـت (05/0p<)، در حالـی­که فعالیت گلوتاتیون پراکسیـداز تفـاوت معنی­داری را نشان نداد (05/0p>). نتایج سنجش فعالیت آنزیم­های گوارشی نشان داد استفاده از سین­بیوتیک بایومین ایمبو در سطح بالاتر بر فعالیت تمام این آنزیم­ها بجز آلکالین فسفاتاز و لیپاز تأثیر معنی­دار داشت (05/0p<). تعداد کل باکتری­های زیست­پذیر و لاکتیک اسید در سطوح 1 و 5/1 گرم سین­بیوتیک در هر کیلوگرم غذا نسبـت به شاهد افزایـش معنی­دار و تعداد کلی­فرم­ها در این تیمارها با کاهش معنی­دار همراه بوده است (05/0p<). یافته­های تحقیق حاضر نشان داد که جیره حاوی 1 گرم سین بیوتیک در هر کیلوگرم غذا را می­توان به عنوان مکمل غذایی مناسب برای ماهی کفال خاکستری استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of symbiotic Biomin Imbo supplementation on the antioxidant activities, digestive enzymes and microbial flora of grey mullet, Mugil cephalus intestine

نویسندگان [English]

  • Seraj Bita
  • Mahin Sarhaddipour
Fisheries Department, Faculty of Marine Sciences, Chabahar Maritime University, Chabahar, Sistan and Baluchistan, Iran
چکیده [English]

In recent years, the use of dietary supplements, especially synbiotics, in the diet of farmed fish has been considered due to its beneficial effects on fish health. In this study, the effects of different levels of symbiotic Biomin Imbo were examined on the antioxidant activities, digestive and bacterial flora in the intestine of Mugil cephalus. One hundred and twenty grey mullet with a mean weight of 3.92 ± 0.43 g were reared in 60-liter aquaria for 60 days (10 fish in each aquarium) and the treatments were fed with diet containing symbiotic supplement at different levels including 0.5 (T0.5) , 1 (T1), 1.5 g (T1.5) synbiotic per kg of feed, while control contained no supplementation. Feeding was carried out manually. At the end of the experiment, the fish intestine was removed and antioxidant enzyme activities including superoxide dismutase, glutathione peroxidase and glutathione S-transferase as well as digestive enzyme levels including lipase, amylase, alkaline phosphatase, protease, pepsin, chymotrypsin along with microbial flora were assayed. According to the results, superoxide dismutase activity at T1 and T1.5 and glutathione S-transferase and glutathione reductase at T1 were significantly increased compared to the control (p<0.05), whereas glutathione peroxidase activity did not exhibit any significant difference (p>0.05). The high levels of synbiotic displayed significant effects on all the digestive enzyme activities except for alkaline phosphatase and lipase (p<0.05). Total number of viable and lactic acid bacteria in T1 and T1.5 significantly increased compared to the control, while the number of coliforms in these treatments was significantly decreased (p<0.05). The findings of the present study exhibited that the diet containing 1 g synbiotic per kg of feed can be used as a suitable dietary supplement for grey mullet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synbiotic Biomin Imbo
  • Antioxidant defense
  • Digestive enzymes
  • Microbial flora
  • Mugil cephalus