استفاده از پروبیوتیک Lactococcus lactis subsp. lactis و کیتین در جیره غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و تأثیر آن بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و هضم‌پذیری جیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، مازندران

چکیده

استفاده از پرو- و پـری­بیوتیـک‌هـا بـه دلیـل داشتن مزایای فراوان همـواره به عنوان یکـی از شیوه‌هـای افـزایش بازده آبزی‌پروری مطرح بوده‌ است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر استفاده توأم پروبیوتیک Lactococcus lactis subsp. lactis  و کیتین در جیره بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و هضم­پذیری ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بود.برای این منظور، تعداد360 قطعه بچه‌ماهی با وزن 5/1 ± 12 گرم به­طور تصادفی تحت 6 تیمار آزمایشی بر اساس ترکیب کیتین با سطوح صفر، 1% و 2% و پروبیوتیک  با سطوح صفر و 2% (g/ CFU10× 1) در جیره‌ی غذایی، به مدت 8 هفته در مخازن توزیع و پرورش داده شدند. در پایان آزمایش بیشترین وزن نهایی، افزایش وزن، ضریب رشد ویژه، نرخ رشد روزانه، کارایی غذا و شاخص وضعیت و کمترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار پروبیوتیک 2%، کیتین 1% و پروبیوتیک 2% + کیتین 1% مشاهده شد (05/0>p). در میزان غذای مصرفی و درازای کل در بین تیمارها اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (05/0<p). ترکیب لاشه و هضم‌پذیری بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد نیز تفاوت معنی‌داری نشان نداد (05/0<p). به­طور کلی می‌توان گفت که استفاده از پروبیوتیک 2% و کیتین 1% می‌تواند شاخص­های رشد را بهبود بخشد، اما بر ترکیب لاشه و هضم­پذیری تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Probiotic Lactococcus lactis subsp. lactis and chitin supplementation in the common carp Cyprinus carpio diet and their influences on growth performance, body composition and feed digestibility

نویسندگان [English]

  • Hossein Barghaman
  • Sakineh Yeganeh
  • Abdolsamad Keramat Amirkolaie
Department of Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Probiotic and prebiotic have many advantages and are employed as a method for aquaculture yield improvement. The main goal of the current study is to evaluate the effect of dietary Lactococcus lactis subsp. lactis as well as chitin on growth performance, carcass composition and feed digestibility in common carp, Cyprinus carpio. So that, 360 juvenile carps with mean initial weight of 12 ± 1.5 g were randomly distributed in 6 treatments based on adding different chitin levels including 0, 1, and 2% and probiotic including 0 and 2% (1×107 CFU/g) to a basal diet and cultured for 8 weeks. At the end of the experiment, growth indices, survival rate, carcass composition and nutrient digestibility were measured. Maximum final weight, weight gain, feed conversion ratio, daily growth rate, feed efficiency and condition factor as well as the lowest FCR were observed in treatments fed with probiotic 2%, chitin 1% and probiotic 2% + chitin 1% (P<0.05). Dietary chitin and probiotic did not alter feed intake and total length in common carps (P>0.05). The experimental treatments did not influence the carcass composition and nutrient digestibility. In conclusion, it seems that adding 2% probiotic and 1% chitin can improve some growth indices in common carp, but can not affect carcass composition and nutrient digestibilty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitin
  • Common carp (Cyprinus carpio)
  • Digestibility
  • Growth indices
  • Lactococcus lactis subsp. Lactis