شاخص های رشد، وضعیت آنتی اکسیدانی و جمعیت لاکتوباسیلوس های روده بچه ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus Houttuyn, 1782) تغذیه شده با جیره های حاوی سیترات سدیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، بوشهر

2 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، بوشهر

چکیده

در این مطالعه، اثرات تغذیه­ای سیترات سدیم بر برخی شاخص­های رشد، وضعیت آنتی­اکسیدانی و جمعیت لاکتوباسیلوس روده بچه ماهیان شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) با وزن متوسط 2/0 ± 5/6 گرم در مدت 8 هفته بررسی شد. به سه جیره غذایی حاوی پروتئین و چربی یکسان که در آن­ها آرد ماهی با آردهای گیاهی جایگزین شده بود، سطوح صفر (شاهد)، 5 (SC5) و 10 (SC10) گرم در کیلوگرم سیترات سدیم افزوده شد. در پایان مطالعه، نتایج نشان داد که شاخص­های میانگین وزن نهایی و افزایش وزن بچه­ماهیان گروه­های تغذیه شده با سیترات سدیم نسبت به گروه شاهد به­طور معنی­دار بالاتر بود (05/0p<). میزان بازماندگی همه گروه­های آزمایشی 100% بود. جمعیت لاکتوباسیلوس­های روده گروه­های تغذیه شده با جیره­های حاوی سیترات سدیم نسبت به گروه شاهد به­طور معنی­دار بالاتر بود (05/0>p). فعالیت آنزیم آنتی­اکسیدانی کاتالاز و سوپراکسیداز دیسموتاز در بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی­دار نشان نداد (05/0p>)، در­ حالی ­که میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در تیمارهای آزمایشی حاوی سیترات سدیم به­طور معنی­دار بیش از گروه شاهد بود (05/0p<). شاخص محصولات اکسیداسیون چربی، مالون دی آلدئید کبد بچه ماهیان گروه­های تغذیه شده با جیره­های حاوی 5 و 10­% سیترات سدیم نسبت به گروه شاهد به­طور معنی­داری کاهش یافت (05/0p<). به­طور کلی، نتایج این بررسی نشان داد که افزودن 5 گرم سیترات سدیم در کیلوگرم جیره موجب بهبود عمـلکرد رشد، وضـعیت اکسیداسیون و جمـعیت لاکتوباسیلوس­های روده بچه­ماهی شانک زرد باله می ­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth indices, antioxidant status and Lactobacillus bacteria population of yellowfin seabream (Acanthopagrus latus Houttuyn, 1782) fed with diets containing sodium citrate

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Sotoudeh 1
  • Milad Dehghani 1
  • Sina Saghaei 1
  • Afsaneh Esmaeili 2
  • Asma Ahmadi 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Persian Gulf University, Bushehr, Bushehr, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, Persian Gulf University, Bushehr, Bushehr, Iran
چکیده [English]

In this study, the nutritional effects of sodium citrate (SC) on some growth indices, antioxidant status and Lactobacillus bacteria population of yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) juvenile (initial weight of 6.5 ± 0.2 g) were studied for 8 weeks. Three isonitrogenous and isolipidic experimental diets that fish meal was replaced with plant protein, supplemented with 0 g sodium citrate /kg diet (control), SC5 (5 g sodium citrate /kg diet) or SC10 (10 g sodium citrate /kg diet) sodium citrate. A total of three experimental diets were fed to three groups of yellowfin seabream. At the end of the nutritional experiment, the results exhibited that the mean final weight and weight gain indices in the fish fed with the sodium citrate were significantly higher than the control group (p<0.05). Survival rate was not significantly different between the treatments (p>0.05). The intestinal Lactobacillus population was significantly higher in the groups fed with the diets containing sodium citrate (p<0.05) than in control. Catalase and superoxidase superoxidase did not exhibit significant differences between experimental treatments (p>0.05). However, glutathione peroxidase activity was significantly higher in the treatments (p<0.05) than in control. Index of lipid peroxidation, malondialdehyde in SC5 and SC10 significantly decreased compared to the control group (p<0.05). These results indicated that dietary supplementation of sodium citrate at a level of 5 g sodium citrate per kg diet improved growth performance, antioxidant status and beneficial intestinal microbiota of the yellowfin seabream juvenile.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sodium citrate
  • Yellowfin seabream
  • Antioxidant status
  • Lactobacillus
  • Feed efficiency