اثر اسیدی فایر سدیم دی فرمات (NDF) و اسید سیتریک بر ترکیب بیوشیمیایی بدن، فعالیت آنزیم‌های سرمی و بافت دستگاه گوارش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، خوزستان

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، خوزستان

3 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خوزستان

چکیده

مطالعه حاضر به ارزیابی اثرات سطوح اسیدی فایر سدیم دی‌فرمات و اسید سیتریک بر ترکیب بدن، فعالیت آنزیم‌های سرمی و بافت دستگاه گوارش در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) می‌پردازد. تعداد 630 قطعه ماهی (میانگین وزن 72/0 ± 55/16 گرم) به ‌طور تصادفی در 21 مخزن (30 ماهی در هر مخزن) توزیع شدند. آزمایش به مدت 60 روز در هفت تیمار آزمایشی شامل شاهد (فقط غذای تجاری FFT2)، سه سطح 2/0% (تیمار A)، 4/%0 (تیمار B) و 6/0% (تیمار C)  سدیم دی فرمات در جیره به تنهایی و سه سطح در ترکیب با اسید سیتریک به میزان 1/0% (تیمار D)، 2/%0 (تیمارE) و 3/0% (تیمارF) که به جیره پایه غذای تجاری FFT2 افزوده شدند، انجام شد. ماهی‌ها 3 بار در روز در ساعات 8، 12 و 16 و به میزان ۲% وزن بدن به مدت 2 ماه غذادهی شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که سطوح مختلف سدیم دی‌ فرمات و اسید سیتریک در جیره­ غذایی تأثیر معنی‌‌داری بر میزان فعالیت آنزیم‌های سرمی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در مقایسه با تیمار کنترل نداشت (05/0<p)، ولی تفاوت معنی‌داری بر میزان پروتئین، خاکستر و رطوبت ترکیب بدن در بین گروه‌های آزمایشی نشان داد (05/0>p). بیشترین میزان ارتفاع و عرض پرز، تعداد سلول‌های موکوسی، ضخامت لایه سروزی روده، ضخامت پارین و زیرمخاط روده و ضخامت لایه عضلانی در تیمار D مشاهده شد که اختلاف معنی­داری با دیگر تیمار‌ها نشان داد (05/0>p) و کمترین میزان شاخص­های مذکور در گروه شاهد ثبت شد. بر اساس نتایج این مطالعه، افزودن 1/0% سدیم دی فرمات و 1/0% اسید سیتریک به جیره غذایی ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان، به علت بهبود شاخص‌های ترکیب بدن شامل افزایش پروتئین و خاکستر و بهبود شاخص‌های بافتی روده ممکن است مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of sodium diformate and citric acid on body composition, serum enzymes activity and alimentary canal tissue of the juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Marzeyeh Dostani Dezfoli 1
  • Ebrahim Rajabzadeh Ghatrami 2
  • Rahim Abdi 3
1 M.Sc Student of aquaculture, Khorramshahr University of Marine Scince and Technology, Khorramshahr, Khuzistan, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources. Khorramshahr University of Marine Sciences and Technology, Khorramshahr, Khuzistan, Iran
3 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Khorramshahr University of Marine Sciences and Technology, Khorramshahr, Khuzistan, Iran
چکیده [English]

This study evaluates the effects of different levels of acidifier: Sodium diformate and citric acid on body composition, serum enzymes and the alimentary canal tissue in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). For this purpose, 630 fingerling fish(mean weight: 16.55 ± 0.72 g), were randomly distributed in twenty one 200-L fiberglass tanks (30 fish per tank). This study was performed 60 days with seven experimental treatments: control (only fed with commercial diet: FFT2),  three levels of sodium diformate added to diet: 0.2% (treatment A), 0.4% (treatment B), 0.6% (treatment C) and also three levels of sodium diformate in combination with citric acid with an equal rates: 0.1% (treatment D), 0.2% (treatment E) and 0.3% (treatment F). The fish were fed 2 %  based of body weight three times daily at 8:00, 12:00 and 16:00 for two months. The results indicated that different levels of sodium diformate and citric acid supplements used had no significant effect on the activity of serum enzymes of rainbow trout in comparison with the control treatment (p>0.05); while it had significant effects on the protein, ash and moisture of the body composition among the experimental treatments (p<0.05). The maximum height and width of microvilli, the number of goblet cells, the thickness of serous membrane, parin and submucosal layer of intestine along with the thickness of muscle layer were observed in treatment D, which exhibited significant differences with other treatments (p<0.05) and the minimum rate of the mentioned factors was recorded in the control treatment. Adding 1% sodium diformate and 1% citric acid to diet of rainbow trout can be useful because of the improving body composition indices, including an increase in protein and ash, as well as improving intestine histological indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sodium diformate
  • Citric acid
  • Body composition
  • Serum enzymes
  • Alimentary canal tissue
  • Oncorhynchus mykiss