تأثیر باکتری های جدا شده از روده فیل‌ماهیان انگشت قد (Huso huso) بر برخی شاخص های رشد، آنزیم‌های آمیلاز و لیپاز در عصاره بدن و ترکیب لاشه لاروهای کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، گلستان

2 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، گلستان

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، مازندران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر پروبیوتیک­های جدا شده از روده فیل‌ماهیان انگشت قد (Huso huso) بر شاخص­های رشد، فعالیت آنزیم‌های گوارشی و ترکیب شیمیایی لاشه لاروهای کپور معمولی (Cyprinus carpio) بود. 360 قطعه لارو کپور معمولی با میانگین وزن تقریبی 200 میلی­گرم پس از گذراندن یک دوره یک ‌هفته‌ای برای سازگاری با شرایط جدید، به مدت 45 روز با جیره­های مکمل­ شده با مخلوط پروبیوتیک­های Bacillus subtilis، B. licheniformis وSaccharomyces cerevisiae به ترتیب در غلظت­های ۱۰٦ × ۵/1 (1T)،۱۰٦ × 3 (2T)، ۱۰٦ × ۵/4 (3T) CFU/100 g غذادهی شدند. در گروه شاهد لاروهای ماهی از جیره بدون مکمل تغذیه شدند و آزمایش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی انجام شد. در انتهای دوره آزمایش بالاترین میزان وزن نهایی (12/0 ± 350 میلی­گرم) و نرخ رشد ویژه (66/0 ± 94/0­% وزن بدن در روز) در تیمار 3T مشاهده شد. بیشترین میزان کارایی غذا (02/19 ± 52/46%)، نسبت کارایی پروتئین (41/0 ± 37/0)، نسبت کارایی چربی (34/1 ± 22/1)، پروتئین ابقا شده (0018/0 میلی‌گرم در روز) و میزان بهره‌برداری از پروتئین خالص (0058/0%) در تیمار 3T و کمترین ضریب تبدیل غذایی (61/0 ± 34/2) نیز در همین تیمار آزمایشی به دست آمد (05/0p <). تمامی شاخص­های ذکر شده با گروه شاهد اختلاف معنی‌داری داشتند (05/0p <). بالاترین سطح پروتئین خام (68/0 ± 33/72%) و چربی خام (32/0 ± 43/13%) لاشه در تیمار 3T سنجش شد. سطوح ماده خشک، انرژی خام و خاکستر لاشه اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد نشان ندادند (05/0p>). مقادیر آنزیم­های آمیلاز و لیپاز عصاره بدن در تیمارهای آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد افزایش داشتند. مقدار آنزیم آمیلاز در تیمارهای آزمایشی در مقایسه با شاهد اختلاف معنی‌داری را نشان داد (05/0p <). این آزمایش مشخص کرد که مخلوط باسیلوس و مخمر در غلظت‌های مختلف تأثیرات متفاوتی بر ترکیب لاشه و فراسنجه­های تغذیه‌ای این ماهی دارد و بهترین نتایج در تیمار 3T (CFU/100g ۱۰٦×  ۵/4) به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of isolated bacteria from the intestine of Beluga (Huso Huso) on some growth indices, amylase and lipase activity in body extract and carcass composition of the common carp (Cyprinus carpio) larvae

نویسندگان [English]

  • Mohsen Pourabbasali 1
  • Hojatollah Jafaryan 1
  • Mitra Esmaeli 2
  • Shayan Ghobadi 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Gonbad-e Kavous University, Gonbad-e Kavous, Golestan, Iran
2 Department of Fisheries, Islamic Azad University, Azad Shahr, Golestan, Iran
3 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of probiotics isolated from the intestine of Beluga (Huso huso) fingerlings on growth factors, activity of digestive enzymes and carcass composition of common carp (Cyprinus carpio, Linnaeus 1758) larvae. Three hundred and sixty larvae with an average weight of approximately 200 mg after one-week adaptation to the new conditions, were fed with supplemented diets with blend of Bacillus subtilis, B. licheniformis and Saccharomyces cerevisiae in concentrations of 1.5 × 106 (T1), 3 × 106 (T2) and 4.5 × 106 (T3) CFU/100 g diet, respectively for 45 days. In control group, larvae were fed with diet without any supplementation. The experiment was carried out in a completely random design. At the end of the experiment, the results revealed that the highest final weight (35 ± 0.12 ­mg) and specific growth rate (0.94 ± 0.66%/day) were measured in T3. The highest feed conversion efficiency (46.52 ± 19.02%), protein efficiency ratio (0.37 ± 0.41), lipid efficiency ratio (1.22 ± 1.34), retained protein (0.0018 mg/day) and net protein utilization (0.0058%) were found in T3, while the lowest feed conversion ratio (2.34 ± 0.61) was obtained in T3. All of the above factors had significantly difference with control group (p < 0.05). The maximum level of carcass crude protein (72.33 ± 0.68%) and crude lipid (13.43 ± 0.32%) were measured in T3. The  dry mater, crude energy and carcass ash levels did not exhibit significant differences in all the treatments compared to the control group (p>0.05). Amylase and lipase levels in the body extracts raised in the experimental treatments in comparison with the control group. However, only the amylase level displayed significant difference in comparison with control (p < 0.05). The experiment indicated that the blend of Bacillus and yeast at different concentrations displayed different effects on carcass analyses and feeding indices in this fish and the best results were obtained in T3 (4.5 × 106 CFU/100g diet).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common carp
  • Probiotic
  • Bacillus sp
  • Yeast
  • Growth indices
  • Enzyme