تأثیر باسیلوس‌های پروبیوتیکی بر شاخص‌های رشد و بیوشیمیایی سرم خون نوزادان قزل‌آلای رنگین‌کمان در تراکم های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گلستان

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گلستان، گرگان، گلستان

چکیده

در این مطالعه تأثیر جیره‌های غذایی مکمل­سازی شده با مخلوط باسیلوس­های پروبیوتیکی (CFU/100 g 108 × 1) بر شاخص­های رشد و بیوشیمیایی سرم خون نوزادان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) با میانگین وزنی 08/0 ± 23/0 گرم در تراکم‌های مختلف بررسی شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار آزمایشی به همراه یک گروه شاهد بود. تیمارها شامل 30، 45، 60 و 75  نوزاد در 10 لیتر آب (T30, T45, T60, T75) در نظر گرفته شد. طول دوره غذادهی 45 روز بود. بالاترین وزن نهایی (16/1 ± 06/3 گرم) و کمترین ضریب تبدیل غذایی (39/0 ± 01/1) در T60مشاهده شد (05/0p<). نرخ رشد ویژه در تمامی تیمارهای آزمایشی نسبت به گروه شاهد کاهش معنی‌دار نشان داد (05/0p<). بیشترین میزان پروتئین کل (10/2 ± 70/9 میلی‌گرم در دسی لیتر)، کورتیزول (50/2 ±50/84 میلی‌گرم در دسی لیتر) و کمترین میزان آلبومین (05/1 ± 85/9 میلی‌گرم در دسی لیتر) در T30اندازه‌گیری شد (05/0p<). بیشترین میزان گلوکز (50/4 ± 50/139 میلی‌گرم در دسی لیتر) در T60اندازه‌گیری شد (05/0p<). افزودن پروبیوتیک به جیره غذایی لاروهای قزل­آلای رنگین­کمان باعث کاهش معنی­دار AST و افزایش معنی‌دار ALT و ALP بین تیمارهای آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0p<). در مجموع، نتایج این تحقیق نشان داد که پروبیوتیک­های باسیلوسی توانایی افزایش رشد و بهبود شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون نوزادان قزل‌آلای رنگین‌کمان را دارند. این نتایج، تأثیرات سودمند پروبیوتیک­ها به‌عنوان یک افزودنی کاربردی در جیره غذایی ماهیان پرورشی را حمایت می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impacts of Bacillus sp. probiotics on the growth and serum biochemical indices of rainbow trout larvae in different stocking densities

نویسندگان [English]

  • Samieh Katooky 1
  • Hojatollah Jafaryan 1
  • Hosna Gholiporkanani 1
  • Poneh Ebrahimi 2
1 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, Gonbad-e Kavous University, Gonbad-e Kavous, Golestan, Iran
2 Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Golestan University, Gorgan, Golestan, Iran
چکیده [English]

In the present study, the effects of dietary supplemented feed with a mixture of probiotic Bacillus sp. (1 × 108 CFU/100 g) were investigated on the growth performance and serum biochemical indices of Oncorhynchus mykiss larvae (0.23 ± 0.08 g) in different stocking densities. The experiment was conducted to a completely randomized design with four treatments and a control group with three replicates. The treatments based on the levels of stocking densities were 30, 45, 60 and 75 larvae (T30, T45, T60 and T75) in 10-L tanks. The stocking density of control group was 30 fish per 10-L tank (C10). The feeding period was 45 days. The highest final weight (3.06 ± 1.16 g) and the lowest FCR (1.01 ± 0.39) were observed in T60 (p<0.05). The SGR was significantly reduced in all experimental treatments compared to the control group (p<0.05). The highest total protein (9.70 ± 2.10 mg dL-1) and cortisol (84.50 ± 2.50 mg dL-1), and the lowest albumin (9.85 ± 1.05 mg dL-1) was measured in T30 (p<0.05). The highest glucose level (139.50 ± 4.50 mg dL-1) was measured in T60 (p<0.05). Adding probiotics to the diet of rainbow troutlarvae led to significantly reduced AST as well as increased ALT and ALP activities in the experimental treatments compared to control group (p<0.05). In conclusion, the results of this study showed that Bacilliprobiotics are capable of enhancing growth rate and also serum biochemical indices in rainbow troutlarvae. These findings may support the potential application of this probiotic as a practical supplementation in the diet of fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • Larvae
  • Stocking density
  • Growth
  • Blood serum