مقایسه استفاده از عصاره الکلی و نانوریزپوشانی شده گیاه گزنه (Urtica dioica) بر عملکرد رشد و شاخص های خونی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، مازندران

2 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، مازندران

چکیده

در این مطالعه، تأثیر عصاره الکلی و نانوریزپوشانی شده گیاه گزنه (Urtica dioica) بر رشد و شاخص­های خونی قزل­آلای رنگـین­کمان (Oncorhynchus mykiss) بـررسی شد. تعداد 225 قطعـه قزل­آلای رنگین­کمان با میانگین وزن اولیه 16/0 ± 93/22 (میانگین ± انحراف معیار) با جیره­های فاقد عصاره گیاه گزنه (C)، واجد 1% عصاره الکلی این گیاه (A1)، %2 عصاره الکلی (A2)، %1 عصاره نانوریزپوشانی شده­ (N1) و 2% عصاره نانوریزپوشانی شده (N2) به مدت 8 هفته تغذیه شدند. نتایج نشان داد که ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 2% عصاره الکلی و نانوریزپوشانی شده گزنه به طور معنی­دار وزن نهایی و نرخ رشد ویژه­ بالاتری نسبت به دیگر تیمارها داشتند (05/0>p). نتایج مربوط به شاخص­های خونی نشان داد که جیر­ه­های آزمایشی اثر معنی­داری بر برخی از آنها داشتند و بالاترین میزان گلبول سفید، لنفوسیت، پروتئین تام، آلبومین و فعالیت لیزوزیم در ماهیانی که با جیره حاوی 2% عصاره الکلی و نانوریزپوشانی شده گیاه گزنه تغذیه شدند، مشاهده شد (05/0>p). این نتایج پیشنهاد می­کند که استفاده از سطح 2% عصاره الکلی و نانوریزپوشانی شده گیاه گزنه در جیره غذایی ماهی قزل­آلا سبب بهبود دستگاه ایمنی و تحریک رشد می ­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of supplementing diet with the alcoholic and nanoencapsulated nettle (Urtica dioica) extracts on growth performance and hematological indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • abbas graily afra 1
  • Masoud Darroudi
  • Hossein Ouraji 1
  • Abdolsamad Keramat 1
  • Reza Safari 2
1 Fisheries Department, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Mazandaran, Iran
2 Caspian Sea Ecology Research Center (CSERC), Sari, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

This study was carried out to evaluate the effects of alcoholic and nanoencapsulated nettle (Urtica dioica) extracts on growth performance and hematological indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). A total of 225 rainbow trout with an average initial weight of 23 ± 0.16 g (mean ± standard deviation) were fed with five diets supplemented with 0% (control group), 1% alcoholic extract (A1), 2% alcoholic extract (A2), 1% nanoparticle extract (N1) and 2% nanoparticle extract (N2) for 8 weeks. The treatments A2 and N2 showed significantly higher final weight and specific growth rate compared to the control as well as  A1 and N1. The experimental diets exhibited significant effects on some hematological indices, such that the highest levels of white blood cells, lymphocytes, total protein, albumin and also lysozyme activity were observed in A2 and N2. These results suggested that supplementing diet with the alcoholic and nanoencapsulated nettle extracts enhance immunity, and promote fish growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • Nettle
  • Urtica dioica
  • Growth
  • Immunity