اثر مقادیر مختلف زیره سیاه (Carum carevi) بر رشد و برخی شاخص های خونی، ایمنی و بیوشیمیایی ماهی جوئل (Hemichromis bimaculatus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، گیلان

چکیده

صنعت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی همراه با رشد آبزی­پروری در جهان در حال گسترش است. ماهی جوئل (Hemichromis bimaculatus) از ماهیان زینتی خانواده سیکلیده است و در ایران نیز توجه آکواریوم­داران را بسیار به خود جلب کرده و گونه­ای بازار­پسند به حساب می­آید. امروزه کاربرد بسیاری از عصاره­های گیاهی مانند زیره سیاه به عنوان یک محرک رشد و ایمنی و مؤثر در کاهش ضریب تبدیل غذایی و مرگ و میر برخی از گونه­های ماهی به اثبات رسیده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر گیاه زیره سیاه بر شاخص­های رشد و تغذیه، شاخص­های خونی، ایمنی و بیوشیمیایی و افزایش بازماندگی در بچه­ماهیان جوئل  در طی 8 هفته انجام شد. بدین منظور، تعداد 120 قطعه ماهی جوئل 5 گرمی در 12 آکواریوم توزیع شدند و 4 تیمار به شرح زیر در نظر گرفته شد: گروه شاهد (صفر درصد زیره سیاه)، تیمار 1 (5/%0 زیره سیاه)، تیمار 2 (%1 زیره سیاه) و تیمار 3 (5/1% زیره سیاه) در 3 تکرار انتخاب شدند. طی دوره آزمایش شاخص­های خونی و ایمنی و نحوه عملکرد رشد اندازه­گیری شد. در میان شاخص­­های رشد، بهترین عملکرد نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت، درصد افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی در تیمار دوم وجود داشت که این افزایش دارای تفاوت معنی­دار بود (05/0p<). هم­چنین، از لحاظ شاخص­های خونی، تیمار دوم دارای شرایط بهتری بود و بیشترین تعداد گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، MCHC، IgM، پروتئین کل، لیزوزیم، ایمونوگلوبین کل و کلسترول  HDLدر تیماردوم مشاهده شد و این افزایش دارای تفاوت معنی­دار بود (05/0p<). بنابراین، مشخص شد که افزودن زیره سیاه به میزان 1% اثر مطلوبی بر افزایش کارایی دستگاه ایمنی ماهی جوئل و بهبود شاخص­های رشد و تغذیه این ماهی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of caraway (Carum carevi) on growth performance, blood, immune and biochemical indices in Jewel fish (Hemichromis bimaculatus)

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Fatemeh Mirfalah
  • Hossein Khara
Department of Fisheries, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Guilan, Iran
چکیده [English]

Jewel fish (Hemichromis bimaculatus)is a well-known and market-freindly ornamental fish in Iran. This work aimed to investigate the effects of caraway(Carum carevi)as a plant extract on growth, blood and immune indices in jewel fish in an 8-week period. So, 120 fish (5 g in weight) were distributed in 12 aquariums. A control group and 3 treatments were considered as follows: control group fed diet with no supplementation, treatment 1 (0.5%), treatment 2 (1%) and treatment 3 (1.5% caraway) in 3 replicates. Immunological and biochemical indices as well as growth performance were measured during the experiment. Among the growth indices, there was the best performance of SGR, PBWI, CF and FCR in treatment 2, exhibiting significant differences (p<0.05) with other groups. In additoin, treatment 2 displayed better results in terms of hemological indices. So that, the highest number of red blood cells, hemoglobin, hematocrit, MCHC, IgM, total protein, lysozyme, total immunoglobulin and HDL cholesterol were observed in treatment 2, exhibiting significant differences (p<0.05) with other groups. Therefore, it was found that adding 1% caraway to the diet can elevate the efficiency of immune system and also enhance the growth and nutritional indices in jewel fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caraway
  • Jewel fish
  • Hemological and immunological indices
  • Growth performance