بهبود کارایی تولیدمثلی ماهی گورخری ماده (Danio rerio) تغذیه شده با جیره حاوی لاکتوفرین و یا پودر جلبک اسپیرولینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

در این پژوهش تلاش شد تا اثر لاکتوفرین و پودر جلبک اسپیرولینا به­تنهایی و به­صورت توأم بر عملکرد تولیدمثلی ماهی ماده گورخری بررسی شود. ماهیان گورخری ماده نابالغ با میانگین وزنg  27/0 به مدت 3 هفته با جیره غذایی شاهد بدون اسپرولینا (SP) و لاکتوفرین (Lf)، غنی شده با پودر جلبک اسپیرولینا ( g/kg100SP )، لاکتوفرین (mg/kg 400Lf ) و ترکیب این دو (g/kg 100  SPوmg/kg  400 LF) تغذیه شدند. در پایان آزمایش برخی از شاخص­های تولیدمثلی از جمله هماوری، قطر تخم، درصد تفریخ، درصد لقاح، درازا و وزن نوزاد بررسی شدند. بیشترین درصد تخم­ریزی به­طور معنی­دار در مولدین تغذیه شده با تیمار حاوی لاکتوفرین و تیمار لاکتوفرین + پودر جلبک اسپیرولینا؛ اما بیشترین درصد لقاح و درصد تفریخ به­طور معنی­دار در تیمار تغذیه شده با لاکتوفرین + پودر جلبک اسپیرولینا مشاهده شد. همچنین، قطر تخم، وزن و درصد بازماندگی نوزادان در تیمار تلفیقی لاکتوفرین و پودر جلبک اسپیرولینا به­طور معنی­دار افزایش یافت (05/0>p). در مولدینی که قادر به تخم­ریزی نبودند، شاخص گنادوسوماتیک و هماوری نسبی در تیمار حاوی لاکتوفرین افزایش معنی­داری نسبت به دیگر تیمارها نشان داد، در حالی که هماوری مطلق، تعداد کل تخمک، قطر و وزن تخمک نیز در تیمار تلفیقی لاکتوفرین و جلبک اسپیرولینا به­طور معنی­دار افزایش یافت (05/0>p). بهبود شاخص­های تولیدمثلی در استفاده تلفیقی از لاکتوفرین و اسپیرولینا در جیره غذایی ماهی گورخری می­تواند بیانگر اثر هم­افزایی این دو ترکیب باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reproductive performance improvement of female Zebrafish (Danio rerio) fed with diet contacting lactoferrin and/or spirulina powder

نویسندگان [English]

  • Sanaz Sadeghi Goghari
  • Fatemeh Paykan Heyrati
  • Salar Dorafshan
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In this study, the effects of lactoferrin (Lf)and spirulina powder (SP) alone or in combination on reproductive performance of female zebrafish Danio rerio were investigated. The fish with average initial weight of 0.27 g were fed with the basal diet (control, C) or diet enriched with Spirulina powder (SP 100 g/kg, TSP100) or lactoferrin (Lf 400 mg/kg, TLF400) or their combination (100 g/kg spirulina and 400 mg/kg lactoferrin, TSP100 + LF400) for 3 weeks. At the end of the experiment, some reproductive indices were determined including fecundity, egg diameter, hatching and fertilization rates, individual larval length and weight. The highest spawning rate was observed in TLF400 and TSP100 + LF400. Some reproductive indices such as fertilization and hatching rates were enhanced in TSP100 + LF400 (p<0.05). Egg diameters, larval survival and weight were also enhanced in TSP100 + LF400 (p<0.05). In case of the brood fish, which failed to spawn, significant enhancement in gonadosomatic index and relative fecundity were observed only in TLF400, while absolute fecundity, oocyte diameter and weight were significantly enhanced in TSP100 + LF400 (p<0.05). Raised reproductive performance in fish fed with lactoferrin and spirulina in this study, indicated their synergism effects on zebrafish diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lactoferrin
  • Spirulina
  • Reproduction
  • Fecundity
  • Hatching
  • Zebrafish