اثر اسیدهای آمینه لایزین و متیونین جیره بر شاخص های رشد، خون، آنزیم های کبدی و واکنش های ایمنی فیل‏ماهی (Huso huso)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، گیلان

2 گروه شیلات، واحد تالش، دانشگاه آزاد اسلامی، تالش، گیلان

3 مزرعه تکثیر و پرورش خاویار طلایی، جوار سد سنگر، رشت، گیلان

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر اسیدهای­آمینه لایزین و متیونین جیره بر شاخص­های رشد، خون، آنزیم­های کبدی و ایمنی فیل‏ماهی (Huso huso) اجرا شد. چهار تیمار آزمایشی بر پایه پروتئین سویا شامل گروه شاهد (بدون لایزین و متیونین)، تیمار 1 (لایزین)، تیمار 2 (متیونین)  و تیمار 3 (لایزین + متیونین) در سه تکرار فرموله شدند. تعداد 240 قطعه فیل­ماهی با وزن متوسط 64/4 ± 6/144 گرم با جیره­های آزمایشی در شرایط یکسان پرورشی به ‏مدت 12 هفته تغذیه شدند. مکمل­های لایزین و متیونین به جیره پایه محتوی 344 گرم بر کیلوگرم کنجاله سویا به مقدار 02/22 و 94/12 گرم بر کیلوگرم اضافه شدند. شاخص­های رشد ماهیان تغذیه شده با جیره لایزین + متیونین، به­طور معنی‏دار (05/0p<) از ماهیان تغذیه شده با دیگر جیره‏ها مناسب‏تر بود. کمترین میزان شاخص کبدی متعلق به گروه شاهد بود که اختلاف معنی­داری با دیگر تیمارها داشت (05/0p<). مقادیر هماتوکریت، هموگلوبین، گلوکز، پروتئین کل، آنزیم­های کبدی و تعداد گلبول­های قرمز در ماهیان تغذیه شده با تیمار لایزین + متیونین بهبود معنی­داری را در مقایسه با گروه شاهد نشان دادند (05/0p<). افزایش در شاخص­های ایمنی مانند ایمونوگلوبولین کل و لیزوزیم در ماهیان تغذیه شده با جیره­های حاوی اسیدهای آمینه نسبت به شاهد وجود داشت که این افزایش در ماهیان تغذیه شده با جیره لایزین + متیونین معنی­دار بود. با توجه به نتایج مطالعه حاضر، فیل‏ماهی جوان پرورشی می‏تواند به­طور مؤثری از مکمل اسیدهای آمینه لایزین به‏میزان 02/22 گرم در کیلوگرم جیره و متیونین به‏ میزان 94/12 گرم در کیلوگرم در جیره پایه محتوی 344 گرم در کیلوگرم کنجاله سویا به منظور بهبود عملکرد رشد، شاخص­های خون و ایمنی استفاده کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of dietary lysine and methionine amino acids on growth indices, blood parameters, liver enzymes and immune responses in beluga, Huso huso (L. 1758)

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Mohseni 1
 • Ayoub Yousefi 1
 • Reza Taati 2
 • Alireza Alipour 1
 • Somayeh Hasanpoor 3
1 International Sturgeon Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Guilan, Iran
2 Department of Fisheries, Talesh Branch, Islamic Azad University, Talesh, Guilan, Iran
3 Department of Fisheries, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon
چکیده [English]

The present study was conducted to examine the effect of dietary lysine and methionine amino acids on growth, blood parameters, liver enzymes and immune responses of beluga, Huso huso. Four experimental soy protein-based treatments including D0 (without lysine or methionine), D1 (lysine), D2 (methionine) and D3 (lysine + methionine) were formulated in triplicate groups. A total number of 240 juvenile beluga with average weight of 144.6 ± 4.64 g were fed with the experimental diets in the same rearing conditions for 12 weeks. L-lysine and DL-methionine were added to the diets containing 344 g/kg soybean meal at 22.02 and 12.94 g/kg dry diets, respectively. Growh indices in D3 (lysine + methionine) were significantly (p<0.05) higher than those in other treatments. The lowest content of HSI belonged to D0 (control) which exhibited significant difference (p<0.05) compated to the other treatments. The values of hematocrit, hemoglobin, glucose, total protein, liver enzymes and number of red blood cells in in D3 revealed significant enhancement compared to D0 (p<0.05). There was an increased immune parameter including total Ig and lysozyme in treatments with supplemented amino acids (D1, D2 and D3) compared to D0 (control) with significant difference in case of D3 (p<0.05). In conclusion, beluga juveniles effectively utilize the supplemented lysine at 22.02 g/kgand methionine at 12.94 g/kgin the dry diets containing 344 g/kg soybean meal to enhance growth performance, haematological and immune parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Soy protein
 • Immunity
 • Blood
 • L-Lysine
 • DL-methionine
 • Beluga